Koulutukset » Aikuiskoulutus » Koulutus- ja tutkintotarjonta » Humanistinen ja kasvatusala » Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika

Haku koulutukseen 25.9.-5.11.2017

Opetusmuoto: omaehtoinen/oppisopimuskoulutus, päivä- ja monimuoto-opetus

Koulutuspaikka:

Tredu, Santalahdentien toimipiste, Tampere

Ajankohta:

17.1.2018 - 31.5.2019

Kesto:

1,5 vuotta

Hinta:

400 €

Valintatilaisuus:

-


Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on toisen asteen tutkinto, joka suoritetaan näyttöinä ja se antaa valmiudet tukea, ohjata ja avustaa eri-ikäisiä ihmisiä päiväkodissa, esiopetuksessa, peruskoulussa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä lukioissa. Työ voi olla myös henkilökohtaista apua asiakkaan opiskelu- tai työpaikalla sekä vapaa-aikana. Työssä tarvitaan tietoja ja taitoja ihmisen kasvusta ja toimintakyvystä sekä oppimisesta ja oppimisen ohjaamisesta sekä toiminnan ohjaamisesta erilaisissa toimintaympäristöissä.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ammattieettinen toiminta sekä oman työn kehittäminen ovat keskeisiä teemoja valmistavassa koulutuksessa. Opiskelussa painotetaan myös oppimaan oppimisen taitoja ja tiedonhankintaa.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä (1-4) pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi on mahdollisuus suorittaa valinnaisena tutkinnon osana yrittäjyys.

Tutkinnon osat ovat:

 1. Ammatissa toimiminen
 2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
 3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
 4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen
 5. Valinnainen tutkinnon osa: Yrittäjyys

Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä. Tutkinto sisältää neljä pakollisten tutkinnon osien näyttöä. Halutessasi voit suorittaa vapaaehtoisena valittavan valinnaisen tutkinnon osan. Näytöt suoritetaan tutkinnon osittain koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työssä eri toimintaympäristöissä toimimalla. Näyttöihin voi sisältyä pakollinen tutkintoaineisto (näyttötehtävä). Näytön arvioijina toimivat koulutetut työelämän ja oppilaitoksen arvioijat.

Opintojen aluksi jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osamisen kehitämissuunnitelma HOKS, joka mahdollistaa joustavan opinnoissa etenemisen ja tutkinnon suorittamisen. Suunnitelmassa otetaan huomioon aikaisempi osaaminen, työkokemus ja koulutus.

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta, yksilöllisiä ja ryhmässä toteutettavia oppimistehtäviä, työssä oppimista sekä mahdollisuuksien mukaan työelämän kanssa tehtäviä yhteistyöprojekteja. Valmistavan koulutuksen yhteydessä suoritetaan näytöt erilaisissa työympäristöissä. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 kuukaudessa. Lisäksi koulutukseen kuuluu opintokäyntejä sekä opintopiirityöskentelyä, jotka opiskelijat toteuttavat ohjaavan opettajan kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito edellyttää laaja-alaista osaamista. Tämän vuoksi tutkinnon suorittaminen vaatii työssä oppimisen jaksoja vähintään kahdessa eri työympäristössä. Näiden jaksojen pituuteen vaikuttaa opiskelijan aikaisempi työkokemus.

Pääsyvaatimukset

 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta tai opetusalalta
 • Alalle soveltuva terveydentila
 • Yli 18-vuotias
 • Riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen

Valintakriteerit

 • Elämäntilanne sekä opiskeluvalmiudet
 • Motivaatio ja sitoutuminen
 • Koulutustarve
 • Alalle soveltuvat vahvuudet (harrastukset, vapaaehtoistyö yms.)

Opiskelukustannukset

Omaehtoinen koulutus

Opiskelijamaksu on 400 €.

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.


Hakeutuminen

Haku koulutukseen 25.9.-5.11.2017. Valintahaastattelut pidetään hakuajan päätyttyä Tredun Santalahdentien toimipisteessä.

Lisätiedot

Koulutusneuvonta hakuaikana ti, ke ja to klo 9 - 11, p. 050 085 1346

Opettaja Anu Kormano
p. 050 362 9201
anu.kormano(at)tampere.fi