Tredu » Kehittämistoiminta » Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet

TopLaaja PAO 5

Projektin tavoitteena oli Tredun ja WinNovan yhteistyön koordinointi siten, että Tredu toimi vertaistutorina 2+1 –mallin siirtämisessä WinNovassa. Lisäksi projektissa levitettiin 2+1 –mallia myös Tredun uusille tutkinnon aloille; prosessi- ja laboratoriotekniikka, av-viestintä sekä matkailu.

Projektin toteutusaika: 28.5.2012 - 31.12.2013

Turvapeda

TurvaPeda oli OPHn rahoittamaa valtionavustuksella tehtävä projekti, joka kuului työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt -ryhmään. Painopisteenä oli erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelijan terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn kehittäminen.

Projektin toteutusaika: 28.5.2012 - 31.12.2013

Nappiparisto

Tredu oli mukana valtakunnallisessa oppimisympäristöjen koordinointihankkeessa, jota hallinnoi Oulun seudun ammattiopisto. Tredun tehtäviä hankkeessa olivat muiden muassa hanketiedon jakaminen, jalostaminen ja täydentäminen sekä oppimisympäristöhankkeista tehtävän julkaisun ja sitä edeltävien mallien kuvausten kirjoittamiseen osallistuminen.

Projektin toteutusaika: 1.8.2012 - 31.12.2013

Natura Mobile

Projektin tavoitteena oli siirrettävien, nykyaikaisten oppimisympäristöjen hankinta ja käyttöönotto teknisillä aloilla. Lisäksi kehitetään kuusi opiskelijalähtöistä tieto- ja viestintätekniikan välinepakettia, (Liikkuva verkko), joista kaksi välinepakettia on mobiileina automaatiotekniikan sekä levy- ja hitsausalan ympäristöissä opiskelevien käytössä. Tutust projektin tuloksiin tästä linkistä .

Yhdistelmäajoneuvosimulaattori

Projektin tavoitteena on luoda uudenlaiset koulutussimulaattoria hyödyntävät yhdistelmäajoneuvojen kuljettajien koulutusohjelmat nuorisokoulutukseen ja aikuiskoulutukseen. Projektin rahoituksella hankitaan yhdistelmäajoneuvosimulaattori, perehdytään parhaisiin toimintamalleihin Suomessa sekä luodaan uudenlaiset pedagogiset mallit simulaattorin käyttöön perustuvaan koulutukseen. Käy katsomassa hienoja kuvia rekkasimusta!

Projektin toteutusaika: 12.10.2011-31.12.2013

Mieluisa

Mieluisa-projektilla luodaan aikuisille ja nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille kuntouttavan ammatillisen koulutuksen malli, jossa ammatillinen tutkintotavoitteinen koulutus, kuntoutuminen, viherympäristöjen hyvinvointivaikutukset sekä kuntoutujien työllistymisen edistäminen niveltyvät toisiinsa.

Projektin toteutusaika: 1.6. 2008 - 31.10.2013

Osaajana työmarkkinoille

Projekti oli Vantaan ammattiopisto Varian hallinnoima hanke, jonka yhteistyökumppanit olivat Tredu ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Sen tavoitteena oli kehittää työelämän ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä, lisätä opetuksen työelämävastaavuutta ja em. kautta vaikuttaa osaltaan koulutuksen ja opetuksen laatuun.

Projektin toteutusaika: 1.8.2010–30.6.2013

Osallisuuden avain

Osallisena Suomessa -kokeiluhanke oli valtakunnallinen projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusia malleja ja järjestämistapoja kotoutumiskoulutukseen. Tredu keskittyi luku- ja kirjoitustaidottomien nuorten maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen.

Projektin toteustusaika: 1.4.2011- 31.7.2013

Systeeminen JOPO II

Verkostoprojektissa tarkasteltiin eri keinoja opintojen joustavuuden ja monimuotoisuuden lisäämiseksi opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden. Tavoitteena oli myös mallintaa ja kuvata joustavoittamisen vaikutukset koulutuksen järjestäjän toimintajärjestelmään sekä huomioida myös vaikutukset hallinnollisiin ja ohjauksellisiin mekanismeihin.

Projektin toteutusaika: 8.12.2011- 31.12.2013

JoPe II

Hankkeen tavoitteena oli jatkaa ja syventää JoPe I - hankkeessa käynnistettyjä toimenpiteitä, joilla parannetaan opiskelijan mahdollisuuksia suorittaa tutkintonsa suunnitellussa ajassa monimuotoisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä tai nopeuttaa opintoja joustavilla opetusjärjestelyillä.

Projektin toteutusaika: 9.11.2012 – 31.12.2013

Laadun avaimet LATVA

Hankkeen päätavoitteet olivat ammatti- ja erikoisammattitutkintojen asiakas- ja työelämäläheisen näyttötutkintotoiminnan kehittäminen sekä kansallisen yhteistyön lisääminen. Toinen keskeinen tavoite oli vertaisarviointiprosessin hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisessä.

Projektin toteutusaika: 28.5.2012 - 31.12.2013

Elinikäinen ohjaus ammatillisessa koulutuksesa-seminaari 2013

Tampereella järjestettiin elinikäisen ohjauksen seminaari 2013

Korjaamo

Korjaamo oli Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, jonka tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden ja koulutuksen läpäisyasteen parantaminen sekä koulutuksen läpäisyaikojen nopeuttaminen.

Projektin toteutusaika 1.8.2010 - 31.12.2013

TOP-Ohjausverkko 1-2

Tavoitteena TOP-Ohjausverkko projektissa oli kehittää työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laatua, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen laatua opettajien ja työpaikkaohjaajien pedagogista osaamista ja parantaa koulutuksen ja työelämän välisiä yhteyksiä sekä kehittää ja hyödyntää arviointimenetelmiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun takaamiseksi.

Laatupeda

Projektin tavoitteena oli työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen laadun parantaminen työturvallisuuden näkökulmasta hyödyntäen nykyaikaisia viestinnän menetelmiä ja pedagogisia käytänteitä.

Natura EcoDomus

Projektin tavoitteena on ollut rakentaa ekologisen lämmöntuotannon liikuteltava oppimisympäristö eli opetuskontti joka sisältää laitteiston sekä varastokontti tarvikkeille. Oppimisympäristöä hyödyntävät talo-, kiinteistö-, turva-, sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat ja opettajat.

Kiltakoulut 1-2

Kiltakoulut I ja II tavoitteena oli luoda ja sovittaa eri ammattialoille työelämälähtöinen sosiaalisen median palveluja hyödyntävä pedagoginen toimintamalli.

Autoalan työnjohtokoulutuskokeilu

Projektin tavoitteena on ollut kehittää työelämän työnjohto-osaamisen tarpeiden mukaista koulutusta, joka tuottaa autoalan ammattitaidon tai ammatillisen tutkinnon tai riittävän työkokemuksen hankkineille työnjohtotehtävissä vaadittavia tietoja ja taitoja.

Digimoto

Projektin tavoitteena on kehittää metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa simulaattoripohjaisia virtuaalioppimisympäristöjä tukemaan erilaisten oppijoiden ammattitaidon saavuttamista ja saada alan opiskelijoiden tieto- ja viestintätekninen osaaminen vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita.

Työnjohtokoulutuskokeilu

Koulutuskokeilun tavoite on kehittää työelämän työnjohto-osaamisen tarpeiden mukaista koulutusta, joka tuottaa oman alan ammattitaidon tai ammatillisen tutkinnon ja riittävän työkokemuksen hankkineille henkilöille työnjohtotehtävissä tarvittavia ja ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja ja siten tukee siirtymistä työnjohtotehtäviin.

Valmiina ammatilliseen

Valmiina ammatilliseen -projektissa on kehitetty yhteistyömalli koulutusalojen ja maahanmuuttajakoulutuksen välille, ja sen myötä parannetaan maahanmuuttajien mahdollisuuksia päästä ammatilliseen koulutukseen.

JOPE III - joustavat pedagogiset ratkaisut ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamiseksi

Projektissa keskityttiin opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja tutorointiin sekä pedagogisten ratkaisujen ja joustavien yksilöllisten opintopolkujen kehittämiseen mm. integroimalla ammattitaitoa täydentäviä opintoja ammatillisiin tutkinnon osiin.

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona

Hanke pyrki suunnittelemaan nuorten tuetun oppisopimusmallin, tehostamaan tiedotusta oppisopimuskoulutuksesta nimenomaan nuorille, käynnistämään oppisopimustyönantajia hakeva toiminta sekä kehittämään yhteistyötä oppilaitosten ja työhallinnon kanssa.

Opsoetsivä

Projektin tavoitteena on ollut tiedottaa sekä yrityksiä, että potentiaalisia oppisopimusopiskelijoita oppisopimuksen mahdollisuuksista. Tätä varten tavoitteena on rakentaa internet-pohjainen kohtaamisympäristöä, josta työnantajan on helppo löytää oppisopimuksesta kiinnostunut ja siihen valmennettu työnhakija.

OIVA I

Projekti oli jatkoa Oppilaitosnuorisotyö läpäisyn tehostajana –projektille, joka toteutettiin 1.10.2012 – 31.7.2013 välisenä aikana. Keskeisinä tavoitteina olivat keskeyttämisvaarassa olevan opiskelijan vahva tukeminen, opiskelijan opintoihin sitoutuminen opintojen alkuvaiheessa, yhteisöllisyyden lisääminen ja vahvistaminen, yhteistyö perusopetuksen ja 2. asteen välillä sekä keskeyttävien opiskelijoiden vahva jatkopoluttaminen.

Taloudesta töitä I

Hankkeen tavoitteina on ollut saattaa taloushallinnon alan yritykset, tilitoimistot, kohtaamaan alan työnhakijat ja mahdollistaa ammattialan opiskelijat eri opiskeluvaiheissa kiinnittymään tilitoimistoihin ja löytää ne työnhakijoina. Lisätavoitteina oli kehittää soveltuvuustestauksia yritysten rekrytointiin, nostaa tilitoimiostotyön vetovoimaisuutta, lisätä taloushallinnon alan opiskelijoiden ja työnhakijoiden työllistymistä ja täsmäkoulutusta alan työpaikkoihin sekä kehittää virtuaalisia ympäristöjä työntekijöiden ja työnantajien kohtaamispaikaksi.

70-20-10 Opitaan yhdessä

Projektin tavoitteena oli yhteisöllisen kehittämisen avulla hahmottaa, miten 70-20-10 -mallia voidaan käyttää ja kehittää henkilöstön osaamisen ja koulutuksen toteuttamisen näkökulmista.

Oppia Ikä Kaikki 5

Projektissa jatkettiin opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen osalta aikaisemmin toteutuneiden ja käynnistettyjen toimenpiteiden jalkauttamista ja toiminnan kehittämistä. Sen tavoitteena oli tukea muutoksessa eriasteisten koulutusorganisaatioiden johtamista, laadunhallintaa, työhyvinvointia sekä opetushenkilöstön osaamisen kehittymistä Pirkanmaalla.

Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi

Hankkeen keskeiset tavoitteet liittyivät nuorten työssäoppimisen toteuttamisen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausmallin kehittämiseen ja uudistamiseen. Kehittämistyössä huomioitiin erityisesti nuorten oppisopimusopiskelijoiden tarpeet työssäoppimisen ohjaukseen ja arviointiin liittyen.

TULOSKORTTI

Aikuisten perusopetuksen kehittäminen

Projektin päätavoitteena on kehittää Tredun ja Tampereen aikuislukion toteuttamaa oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajanuorille tarkoitettua aikuisten perusopetusta. Tavoitteena on erityisesti kehittää opettajien osaamista, pedagogisia menetelmiä, opetusmateriaaleja sekä opiskelijoiden ohjausta.

Omalla työllä ammattiin

Kyseessä oli työpaikalla tapahtuvan opiskelun kehittämisprojekti, jonka tavoitteena oli lisätä ja tasapuolistaa opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilölliseen osaamisperusteiseen oppimiseen, jossa laadukasta, tutkinnon perusteita vastaavaa työpaikalla tapahtuvaa sekä oppisopimuskoulutusta hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ja laaja-alaisesti.

TULOSKORTTI

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, hakeva ja tukeva toiminta

Projektissa muun muassa ohjattiin ja tuettiin aikuisikään ehtineitä opiskelijoita kartoituksin, pienryhmäohjauksella, työpajoissa sekä erilaisilla tukijärjestelyillä työssäoppimisen sekä tutkintotilaisuuksien aikana.

JoPesta toimeksi!

Projektissa jalkautettiin aiemmissa JoPe-projekteissa saatuja kokemuksia ammattitaitoa tukevien tutkinnon osien integroinnissa ammattiaineisiin sekä pilotoitiin atto-integraatiota myös työssäoppimisjaksoilla.

OIVA II

Keskeisinä tavoitteina olivat keskeyttämisvaarassa olevan opiskelijan vahva tukeminen, opiskelijan opintoihin sitouttaminen alusta lähtien, yhteisöllisyyden lisääminen ja vahvistaminen, yhteistyö perusopetuksen ja 2. asteen välillä sekä keskeyttävien opiskelijoiden vahva jatkopoluttaminen.

TULOSKORTTI

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 2015

Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso osana ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (Valma) ja valmentaa oppisopimusopiskeluun soveltuvat nuoret ja heidän potentiaaliset työnantajansa työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen.

TULOSKORTTI

Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2014

Projektissa pyritään tavoittamaan ja ohjaamaan koulutukseen 20-29 -vuotiaita nuoria sekä toteuttamaan koulutuksen aikasta lisätukea.

Oppimisympäristöjen kehittäminen (kome)

Projektissa kehitettiin oppimisympäristöjä työpaikoilla siten, että rakennetaan oppimispolku tehtäväkiertoa hyödyntäen yrityksen sisällä. Yhteistyössä yritysten kanssa pyrittiin aikaansaamaan nykyaikainen oppimisympäristö tuotantoautomaation opiskeluun.

Taloudesta töitä 2

Tampereen seudun ammattiopiston tavoitteena tässä Koulutuskeskus Salpauksen vetämässä hankkeessa olivat erityisesti innovatiiviset yhteistyön toimintamallit tilitoimistojen ja koulutusorganisaatioiden välillä sekä tilitoimistojen maineen rakentamiseen liittyvät teot ja niiden vaikuttavuuden mittaaminen pilottiyrityksissä.

TurvaPeda 2

Projektin tavoitteena oli työturvallisuuden edistäminen kaikissa työ- ja oppimisympäristöissä osana koulutuksen järjestäjien laadunhallintaa. Projektissa pilotoitiin Työterveyslaitoksen yritysten käyttöön kehittämää Vaikuta työturvallisuuteen -ryhmämenetelmää

Voikukka II

Tavoitteena projektissa oli muiden muassa lisätä vanhustyön työntekijöiden tietoja ja taitoja vanhustyön tuottavuushaasteiden kohtaamiseen ja lisätä heidän motivaatiotaan osallistua oman työn organisointiin. Lisäksi tavoitteena oli mahdollistaa Tredun hyvinvointialojen opettajien osaamisen jatkuva kehittyminen ja ammatillisen osaamisen säilyminen työelämän tämänhetkisiä osaamistarpeita vastaavana.

VIETE II, Vientiteollisuuden tarpeita vastaava ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Projektin tavoitteena oli vientiteollisuuden tarpeita vastaava ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Projektissa kehitettiin tekniikan alan koulutusta vientiteollisuuden tarpeita vastaavaksi osaamiskartoitusten (Viete I –projektin selvitys) ja Tampereen Kauppakamarin selvityksen perusteella. Lisäksi projektissa pilotoitiin 5S laatujärjestelmä sekä mahdollistettiin opettajan täsmäyritysjakso (1 vko) vientiteollisuusyrityksessä. Projektin aikana jatkettiin tiivistä vuorovaikutusta yritysten kanssa ja lisätään alan teollisuuden vetovoimaisuutta.

Profilang

Lukion kieliprojekti

TULOSKORTTI

IVaLO - Innostunut VarastoLogistiikka Opiskelija


Tavoitteina olivat varastoalan opiskelijan henkilökohtaistamisprosessin hakeutumisvaiheen tehostaminen, innostavan oppimisympäristön kehittäminen, uuden yhtenäisen verkko-opetusmateriaalin luominen sekä antaa opiskelijoille itselleen mahdollisuuden testata osaamistaan ennen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista.

VYYTI – Virtuaaliset oppimisympäristöt yrittäjyysopintojen tukena

Yhteishankkeen tavoitteena olivat koulutuksen järjestäjien verkostona kehittää ja monipuolistaa yrittäjyysopintojen virtuaalisia oppimis- ja toimintaympäristöjä sekä kehittää ja pilotoida osaamisen tunnustamista virtuaalisesti. Toisena tavoitteena oli kehittää opettajien, opiskelijoiden ja yritysten valmiuksia hyödyntää sekä jatkokehittää virtuaalisia toimintaympäristöjä sekä parantaa sitä kautta yhteistyötä näiden tahojen välillä.

Viete III

Viete III -hankkeen tavoitteena oli vastata työelämälähtöisten uusien toimintamallien kehittäminen vientiteollisuuden osaajien saatavuuden varmistamiseksi. Lähtökohtana on koulutuksen järjestäjien ja vientiteollisuuden tiivis yhteistyö koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja laadun varmistuksessa.

Luonnonhoidon virtuaaliset oppimisympäristöt

Projektin tavoitteena on luoda valtakunnallinen luonnonhoidon virtuaalinen oppimisympäristö, jota voidaan käyttää ensisijaisesti koulutuksessa 2. asteella, mutta myös muilla kouluasteilla sekä työelämän täydennyskoulutuksissa verkon kautta. Oppimisympäristöön kootaan keskeisin oppimateriaali ja sitä täydennetään virtuaalisilla kuvaympäristöillä. Tavoitteenamme on parantaa luonnonhoidon valtakunnallista osaamista ja parantaa Luonnonhoito tutkinnon läpäisyä.

Panoraamakuvia (Linkki)

TULOSKORTTI

luho.fi/avoin

Tekniikan oppisopimuspolut

Tavoitteena oli suunnitella ja pilotoida parhaiten soveltuvat väylät kone- ja metalli-, metsä- sekä logistiikka-alojen opiskelijoille työllistyä yhdistäen oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen. Tavoitteena oli myös luoda sujuva käytännön yhteistyömalli nuorten oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskeskuksen välille - opiskelijalle sujuva jatkumo koulusta työpaikalle. Lisäksi tavoitteena oli tarjota yrityksille erilaisia mahdollisuuksia kouluttaa uutta osaavaa työvoimaa yhdessä oppilaitosten kanssa.

Opettajan_opas_opsosta.pdf [pdf, 2 MB]

TULOSKORTTI

3T-mallilla laatua ammatilliseen lisäkoulutukseen

Kehittämistoiminnan kohteena oli tutkintotilaisuuksien asiakaslähtöinen järjestäminen tieto- ja viestintätekniikkaa, digitaalista dataa ja kolmikanta –yhteistyötä hyödyntäen. 3 T- mallin keskiössä ovat tutkinnon suorittajat, työelämätoimijat ja tutkintotilaisuuksien toteuttaminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävin menetelmin.

TutkeOpe

Projektin tavoitteena oli avata opettajan oppimisprosessi tutkintouudistuksen toimeenpanossa niin, että se merkitsevästi tukee opiskelijan osaamisperusteista opetusta ja ohjausta, opiskelijan yksilöllisen ja joustava opintopolun mahdollistumista, työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistämistä. Lisätavoitteina oli selvittää, määrittää ja edistää uudenlaista opettajuutta sekä edistää yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamista ammatillisessa oppilaitoksessa.

Opsoetsivä 2

Tavoitteena oli uudistaa kokonaisvaltaisesti oppisopimuskeskuksen asiakaspalvelu ja ottaa siinä käyttöön mm. erilaisia sähköisiä palveluita ml. opsorekry.fi –sivusto. Lisäksi tavoitteena oli kehittää työnantajille ja opiskelijoille oppisopimuskoulutuksen hakeutumisvaiheen palvelukokonaisuus, joka helpottaa työnantajia oppisopimusopiskelijoiden rekrytointiprosessissa sekä auttaa opiskelijoita oppisopimustyöpaikan löytymisessä. Tavoitteena oli myös löytää uusia oppisopimuspaikkoja mm. työttömille ja nuorille ja toisaalta helpottaa uusien oppisopimusopiskelijoiden rekrytointia työelämänmuutoksessa

VALMA

Projektin tavoitteena oli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (Valma) koulutuksen koulutuksen perusteiden käyttöönotto, pakollisen osan mallintaminen sekä joustavan sisäänoton ja ohjausjärjestelmän rakentaminen. Lisätavoitteena ovat myös tarvittavien työkalujen ja menetelmien kehittäminen joustavan ja tehokkaan ohjauksen tueksi, Valma-koulutuksen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön (opettajat, ohjaajat) osaamisen ja sisäisen verkostotoiminnan kehittäminen sekä yhteistyö valtakunnallisten verkostojen kanssa koulutuksen kehittämiseksi.