Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

YTOT – YhteisTyöllä Onnistumme ja oppiminen Toteutuu

Julkaistu 3.2.2021 12.05
Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa työskentelee yli 100 yhteisten aineiden opettajaa. Heidän esimiehinään toimivat kolme yto-koulutuspäällikköä: Eija Haverinen, Petri Murtovaara ja Pauliina Sarhela.
 

Yto-opettajilla on lisäksi tukenaan eri toimipisteisiin nimetyt yto-vastaavat. Yto-vastaavat ovat yto-tiimiensä vetäjiä koulutuspäälliköiden ohella. Toimipisteiden koosta riippuen yto-tiimit ovat kooltaan viidestä viiteentoista opettajan tiimejä.

Kaikki Tredun yto-opettajat kuuluvat myös omien opetettavien aineidensa Tredu-tasoisiin pedagogisiin aineryhmiin. Aineryhmiä on kielistä, äidinkielestä, matemaattisista aineista, yhteiskunnallisista aineista ja työkyvystä ja hyvinvoinnista. Koulutuspäälliköt luotsaavat aineryhmiä, joille on valittu myös opettajien keskuudesta puheenjohtajat. Aineryhmissä pohditaan oman aineen pedagogiseen kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Yto-tiimit puolestaan toimivat arjen erilaisten tilanteiden yhteisenä ratkaisukenttänä. Tässä artikkelissa avaamme yto-opettajien yhteisöllisyyteen, tiimin toimintaan ja työssä viihtymiseen liittyviä aina ajankohtaisia asioita. Artikkeli pohjautuu noin 10 vuoden kokemuksiin yto-toiminnasta, mutta pääpaino on nykyhetkessä.

Organisaatiomuutokset muovaavat tiimejä

Tredu muodostui vuonna 2013, kun kaksi suurta koulutuksen järjestäjää muodostivat yhdessä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun. Samalla organisaatio uudistui, ja myös ytot organisoituivat uudella tavalla. Erilaisia organisaatiomuutoksi tapahtui vuosien saatossa useita, mutta tietyt perusasiat ovat säilyneet koko ajan samankaltaisina. Yhteinen luottamus ja yhdessä tekeminen ovat luoneet halun tehdä työtä ammatillisen koulutuksen eteen; myös yhteisten aineiden opetuksessa.

Organisaatiomuutosten myötä tiimien jäsenistö on saattanut muuttua, ja opettajat ovat jopa vaihtaneet toimipisteitään ja kampuksiaan. Kaikki tämä luonnollisesti vaikuttaa tiimien toimintaan, ja jo saavutettuja toimivia malleja joudutaan rakentamaan uudelleen, uusien tiimin jäsenten kesken. Siksi on tärkeää tiedostaa, miten tiimi kehittyy ja mitkä tekivät luovat toimivia tiimejä.

Kun ammatillinen koulutus siirtyi vuosityöaikaan, niin opettajan työnkuva muuttui varsin paljon. Aiemmin opettajan työtehtävät rakentuivat opetusvelvollisuuden ympärille. Vuosityöajassa opettajan työ on laajempaa ja siihen sisältyy entistä enemmän ohjauksellisia elementtejä sekä erilaisia muita opetuksesta eriytyneitä töitä. Tredussa siirryttiin vuosityöaikaan vuoden 2018 alusta. Myös tämä seikka vaikuttaa tiimien toimintaan.

Yhteisöllisyyttä ja työskentelyä yhdessä

Yto-opettajat ovat kuluneen kolmen vuosityövuoden aikana omaksuneet uudenlaisia työtehtäviä ja -tapoja. Opettajilla on entistä enemmän tehtäviä, joiden tekeminen on sujuvampaa, kun niitä tehdään yhdessä. Yto-koulutuspäälliköt ovat tärkeitä yhteistyön mahdollistajia. Voidaankin sanoa, että toimivien tiimien yksi avaintekijä on yhteistyö ja siihen liittyvä luottamus tiimin jäsenten kesken.

Onnistuneen tiimitoiminnan ytimeen liittyy lisäksi tiimin jokaisen jäsenen näkeminen oman alansa asiantuntijana. Tiimin sujuvan toiminnan mahdollistaa eri alojen asiantuntijoiden tekemän yhteistyön ohella sen jäsenten mahdollisuudet käyttää kykyjään monipuolisesti. Jos tiimin jäsenet voivat olla asiantuntijoina alansa tähtiä, yhdessä muiden kanssa, ollaan matkalla onnistumisiin. Tredussa tällaiset onnistumiset ovat osa työtämme. Ne näkyvät opetuksen arjessa muun muassa tyytyväisinä opiskelijoina.

Tredussa yto-tiimit tekevät yhteistyötä jäsentensä kesken, mutta myös oppimisen tukipalveluiden, ammatillisten tiimien, useiden toimipisteiden monialaisen henkilökunnan ja muiden verkostojen kanssa. Ytot ovat levittäytyneet ympäri Tredua. Yto-organisaation jäsenet ovat taitavia verkosto-osaajia.

Tredun strategia ohjaa tiimiä

Tiimissä on hyvä olla tietoinen niin omista kuin organisaation arvoista. Tredussa nämä ovat aukikirjoitettu. Tiimin toimintaa edistää lisäksi selkeä strategia. Se antaa suuntaviivat työlle. Tredussa kaikkien tiedossa oleva strategia mahdollistaa sen, että jokainen tietää, mitä kohti koko työyhteisö tiimit mukaan lukien kulkevat. Haluamme olla rohkeita, reiluja ja reteitä sanan positiivisessa merkityksessä.

Myös säännöllinen tiimin toiminnan reflektointi auttaa tiimiä kehittymään. Mikäli eteen tulee ongelmia ja toimimattomia käytänteitä, voidaan niitä reflektion avulla yhteistyössä ratkaista. Uskallamme Tredussa rohkeasti kohdata haasteet, ja reilusti ratkoa niitä. Edelleen tiimin sujuvaa toimintaa edistää kuuntelun taito. Kun tiimissä aidosti kuunnellaan toisia ja ollaan valmiita tarttumaan esiin tuleviin näkökulmiin rakentavasti, voidaan saavuttaa onnistumisia hankalissakin asioissa. Kun vielä otamme vaikeat asiat puheeksi nopeasti, olemme tiiminä hyvällä tiellä.

Uteliaisuus ja avoimuus uusille asioille mahdollistavat selviytymisen yllättävistä tilanteista. Hyvä esimerkki tästä on kevään 2020 etäopetukseen siirtyminen nopealla aikataululla. Kun tiimin jäsenillä oli resilienssiä ja johdon tuki kohdata yllättävä tilanne, siitä selviydyttiin.

Myös kiitoksella on paikkansa tiimitoiminnassa. Kiitos voimaannuttaa jokaista tiimin jäsentä ja luo toivoa ja luottamusta tulevaan. Ytoista Tredussa on aistittavissa miten keskinäinen välittäminen, oikeudenmukaisuus ja positiivinen ongelmien huomaaminen ja ratkaiseminen luovat tiimiin yhteisöllisyyttä, viihtymistä ja toimijuutta rakentavan ilmapiirin.

Työhyvinvointia ja työssä viihtymistä

Tiimin sujuvassa toiminnassa on tärkeää huomata työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen liittyvät moninaiset tekijät. Työssä viihtymistä lisää muun muassa se, että sekä esimiehet että alaiset kiinnittävät huomiota omaan hyvään käytökseensä tietoisesti. Tässä taidossa yto-tiimit (yto eli yhteiset tutkinnon osat) ovat esimerkillisiä. Hyvät itsesäätely- ja tunnetaidot mahdollistavat päivittäisten asioiden sujuvan hoitamisen.

Työryhmätyöskentely tukee viihtymistä

Kun jokainen ottaa vastuun työtehtävistään ja ymmärtää niiden liittymisen osaksi koko työyhteisön tehtävää, luodaan samalla kaikille työssä viihtymistä. Viihtymistä lisää lisäksi vastuun sopiva jakaminen. Esimerkiksi erilaiset työryhmät, jotka voivat keskittyä tiettyjen asioiden kehittämiseen, ovat viihtymistä lisääviä. Työryhmien kautta on mahdollista jakaa asiantuntijuutta laajasti sekä vaikuttaa suoraa omaan työhönsä. Tredussa erilaiset työryhmät ovat osa arkea.

Työhyvinvointi vaatii myös kiireetöntä yhdessäoloa

Toisia tukeva, keskusteleva ja yhteistyökykyinen tiimi on myös työhyvinvoinnin näkökulmasta oivallinen tiimi. Jotta tällainen voidaan saavuttaa, tarvitaan näille peruselementeille aikaa. Onkin tärkeää, että lukuvuoden aikana tiimeissä on kiireettömiä tapaamisia, joissa voidaan keskittyä esimerkiksi vain yhteen tärkeään asiaan kerrallaan. Usein yhteiset kokoontumiset ovat kiireisiä ja käsiteltäviä asioita on runsaasti. Työssä viihtyminen ja työhyvinvointi huomioiden on kuitenkin hyvä välillä pysähtyä ja aidosti ottaa aikaa keskusteluun ja läsnäoloon. Tämä on tärkeä ohjenuora onnistuneeseen tiimityöhön. Työssä emotionaalisen ilmapiirin huomiointi on erittäin oleellista. Se vahvistaa sekä tiimityötä että opettajien suhdetta esimiehiin ja johtoon.

Tiimityötä kehitetään jatkuvasti

Tredussa johtamista ja tiimityöskentelyä kehitetään suunnitelmallisesti. Kuluneena lukuvuotena on ollut esimiesten ja tiimivastaavien yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joissa on ollut aina jokin yhteinen kehitystehtävä. Tällainen suunnitelmallinen kehittäminen ja tiimin sitominen mukaan kehitystyöhön luovat hyviä suuntaviivoja selviytyä ja onnistua alati muuttuvassa ammatillisen koulutuksen toimintakentässä yhdessä loistaen ja tuikkien.

Kalevan kampukselta hyvät Kunta 10 -tulokset

Kunta 10 -palautteen mukaan Kalevan yto-opettajat eivät ole kokeneet lainkaan syrjintää tai työpaikkakiusaamista. Palautekeskustelussa työilmapiiri koetaan hyvänä, opettajat auttavat toisiaan, vaikka eivät olisi kovin tuttujakaan. 80 % suosittelisi työnantajaa ystävilleen.

Yto-opettajat tärkeitä tekijöitä ammatillisessa koulutuksessa

Ytot ovat ammatillisessa koulutuksessa tärkeä yleissivistävä lenkki. Työllään he tukevat opiskelijoiden laaja-alaista kehittymistä alansa osaajiksi. Ytot ovat itsenäisiä, kelpoisia, opettamansa aineen ammattilaisia, joihin voi luottaa. Johdon ja tiimitoiminnan tuki mahdollistavat tulevaisuudessakin opiskelijoiden laaja-alaisen sivistyksen, kun yto-opettajat viihtyvät ja jaksavat työssään innostaa, motivoida, kannustaa ja kiittää sekä opiskelijoita että laajoja yhteistyöverkostojaan: tehdä oppimista ja onnistumisia mahdollistavia asioita. Kiitos ytot!

Kirjoittaja

Maarit Marttila


Kirjoittaja Kokemuksia Tredusta -blogin kirjoittajat