Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Tredun tietoliikenneverkon käyttösääntö

(Versio 1.1, Hyväksytty Tredun johtoryhmässä 20.5.2014. Muokattu sopimuksen hyväksymistavan osalta 8.5.2019)

1. Tampereen seudun ammattiopiston tietoliikenneverkon käyttöoikeus

1.1.
Tampereen seudun ammattiopiston tietoliikenneverkon (TREDU-verkko) käyttöoikeus on Tampereen seudun ammattiopiston läsnä oleviksi kirjoittautuneilla opiskelijoilla sekä opetushenkilöstöllä.

1.2.
Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät palvelut poistetaan välittömästi käyttöoikeuden päättymisestä.

1.3.
Poissa olevien Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijoiden käyttäjätunnukset sekä niihin liittyvät palvelut eivät ole heidän käytettävissään. Läsnä oleviksi kirjoittautuneiden opiskelijoiden käyttäjätunnukset aktivoidaan viikon kuluessa ilmoituksesta.

2. Tietoturva ja vastuut

2.1.
Kaikilla käyttäjillä on vastuu järjestelmän kokonaisturvallisuudesta.

2.2.
Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muiden käyttöön. Käyttäjä saa käyttää vain omaa käyttäjätunnustaan. Kukin käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä.

2.3.
Järjestelmiä on käytettävä huolellisesti ja hyvän tavan mukaisesti. Esimerkiksi käytettäessä sisäänkirjoittautumista vaativaa järjestelmää on siitä poistuttaessa muistettava myös uloskirjoittautuminen.

2.4.
Käyttäjien tulee ottaa huomioon, että lainsäädännössä on tietojärjestelmien käyttöä säänteleviä määräyksiä ja että näiden määräyksien rikkojaan voidaan kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksia.

2.5.
Toista käyttäjää koskevien tai hänelle kuuluvien tietojen etsiminen ja lukeminen on sallittu vain hänen luvallaan. Mikäli käyttäjä saa vahingossa haltuunsa muille osoitettuja tai kuuluvia tietoja, on niiden hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen kiellettyä. Tapahtumasta on ilmoitettava TREDU-verkon ylläpidolle ja/tai asianomaiselle käyttäjälle.

2.6.
TREDU-verkon ylläpito varmistaa mahdollisimman huolellisesti levyille talletetut tiedot. Tietojärjestelmien ja tietoverkon turvallisuutta ja luottamuksellisuutta sekä tiedon eheyttä ei kuitenkaan voi taata. Vastuu tietoaineistojen säilymisestä on viime kädessä aineiston omistajalla itsellään. Tampereen seudun ammattiopisto ei vastaa käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu Tredun tietojärjestelmien käytöstä.

3. Sallittu käyttö

3.1.
Käyttöön oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää Tampereen seudun ammattiopiston tietojärjestelmiä tehtävissä, jotka liittyvät oppilaitoksessa suoritettavaan opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen tai muihin sovittuihin työtehtäviin.

3.2.
Tietojärjestelmien (esim. sähköposti) käytössä on noudatettava kohtuutta ja harkintaa palvelun käyttämisen järkevyyden, moraalisen hyväksyttävyyden ja oikean menettelytavan valinnan suhteen.

4. Kielletyt käyttötarkoitukset

4.1.
Kaikenlainen verkkoliikenteen tarkkailu on kielletty. Kuitenkin Tampereen seudun ammattiopiston tietoliikenneverkon ylläpitohenkilöstöllä on oikeus tarkkailla verkkoliikennettä väärinkäytösten selvittämiseksi.

4.2.
Käyttäjätunnuksien murtamisyritykset ja murtautumisyritykset toisiin tietokoneisiin tai tietoliikennelaitteisiin on kielletty.

4.3.
Tekijänoikeuslain suojaaman tai muutoin kolmannelle osapuolelle haitallisen aineiston levittäminen TREDU-verkkoa hyväksikäyttäen ilman oikeuden omistajan lupaa on kielletty.

4.4.
TREDU-verkkoon liitettyjä koneita ei saa käyttää Tampereen seudun ammattiopiston toimintaan kuulumattomiin kaupallisiin tarkoituksiin eikä poliittiseen toimintaan.

4.5.
Palvelinohjelmistojen (esim. WWW, Ftp, Irc, Mail tai P2P) asentaminen on kielletty TREDU-verkkoon liitetyille koneille.

4.6.
Verkkoyhteyden luovuttaminen toiselle on kielletty. Tähän kategoriaan kuuluu mm. käyttäjätunnuksen lainaaminen tai TREDU-verkon ulkopuoliselle tehty käyttäjätunnus omassa koneessa.

4.7.
Verkkoliikenteen välittäminen TREDU-verkon ja muiden verkkojen/järjestelmien välillä on kielletty.

4.8.
Tampereen seudun ammattiopiston hallinnassa olevien laitteiden ja ohjelma-asennusten muuttaminen ei ole sallittua ilman ylläpitohenkilöstön lupaa.

4.9.
Ketjukirjeiden, nimettömän sähköpostin, massapostitusten (spam) ja tietokonevirusten (sekä sen kaltaisten ohjelmien/ohjelmien osien) levittäminen on kielletty. Verkon tai sen osan suorituskykyä turhaan heikentävä toiminta on kielletty.

4.10.
Siveettömän, rasistisen, väkivaltaisen tai muulla tavalla loukkaavan kuvan, äänen ja tekstin levittäminen TREDU-verkkoa hyväksikäyttäen on kielletty.

4.11.
Vertaisverkko-ohjelmien (esim. Torrent, DC++ etc.) asentaminen ja käyttäminen ei ole sallittua ilman ylläpitohenkilöstön lupaa.

5. Väärinkäytökset ja niiden seuraamukset

5.1.
Tietojärjestelmän väärinkäyttämisellä tarkoitetaan kaikkea toimintaa, joka häiritsee tietojärjestelmän käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on ensisijaisesti hankittu ja asetettu. Väärinkäyttöä on myös muussa tähän verkkoon liittyvässä järjestelmässä käyttää sellaisia järjestelmän osia tai piirteitä, joita ei selkeästi ole osoitettu yleisesti luvallisesti käytettäviksi tai on järjestelmän vastuuhenkilöiden tai omistajan kieltämää erityisesti kohdassa 4 mainitut asiat.

5.2.
Tietoliikenneverkon asianmukaisesta käytöstä vastaa omalta osaltaan tämän sopimuksen kirjautumisellaan hyväksynyt henkilö, joka on myös vastuussa tekemistään väärinkäytöksistä.

5.3.
Väärinkäytökseen syyllisiksi todetut henkilöt saattavat menettää käyttöoikeuden TREDU-verkkoon joko määräajaksi tai kokonaan. Päätöksen käyttöoikeuden menettämisestä tekevät koulutuspäälliköt. Väärinkäytöksestä epäillylle annetaan mahdollisuus antaa kirjallinen vastine ennen päätöksen tekemistä. Käyttöoikeuden menettämisestä ilmoitetaan käyttäjälle kirjallisesti.

5.4.
Väärinkäytöksistä saattaa seurata taloudellisia korvausvelvoitteita, mikäli verkon liikennöintiin joudutaan tekemään uudelleenjärjestelyjä kyseisen väärinkäytöksen vuoksi tai väärinkäytöksen selvittämisestä aiheutuu kustannuksia.

5.5.
Henkilöstön osalta väärinkäytöstapauksissa toimitaan työsopimuslain mukaisesti.

5.6.
Väärinkäytöksen kohteeksi joutunut kolmas osapuoli saattaa asettaa omia korvausvelvoitteitaan. Näistä korvausvelvoitteista vastaa tämän sopimuksen kirjautumisellaan hyväksynyt henkilö.

5.7.
Mikäli väärinkäytös on vakava, asia annetaan poliisin tutkittavaksi.

6. Ylläpito

6.1.
Tampereen seudun ammattiopiston tietokonejärjestelmien ylläpitohenkilökunnalla on velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa valvoa, rajoittaa ja säädellä Tampereen seudun ammattiopiston tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöä sekä tarvittaessa kopioida, siirtää, poistaa tai lukea koneissa tai verkoissa olevaa tietoa lain ja muiden säädösten sallimissa puitteissa.

6.2.

Ylläpitohenkilökunnalla on salassapitovelvollisuus luottamuksellisten tietojen suhteen. Mitään järjestelmän käytön seurannan tai ylläpidon yhteydessä saatua tietoa ei saa väärinkäyttää.

Oppilaitokselta lainattavat atk-laitteet (kannettavat tietokoneet, digi-kamerat ym.)

7.1.
Lainaaja on vastuussa laitteiden asianmukaisesta käytöstä, eikä saa luovuttaa lainaamaansa laitetta muiden käyttöön. Lainaaja on vastuussa laitteen kunnosta palautuksen yhteydessä.

8. Sopimusehdot ja sopimuksen hyväksyminen

8.1. Tampereen seudun ammattiopisto pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä käyttösääntöä, jolloin käyttäjällä on oikeus perustellusta syystä irtisanoa liitteenä oleva sopimus. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti ko. yksikön koulutuspäällikölle. Muutoksista tiedotetaan Wilman tiedotteissa.

8.2.
Tampereen seudun ammattiopiston puolelta irtisanomisaika on yksi kuukausi. Väärinkäytöstapauksissa irtisanomisaikaa ei ole.

8.3.
Tampereen seudun ammattiopisto pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai lisätä tämän käyttösäännön piiriin kuuluvia palveluita.

8.4.
Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttösääntöä kirjautumalla Tampereen seudun ammattiopiston ylläpitämään järjestelmään. Kirjautuminen katsotaan tämän sopimuksen hyväksymiseksi.