Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2019

Julkaistu 12.12.2018 19.36

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 12.12.2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2019. Lautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat viiteen palveluryhmään. Niitä ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyyspalvelut, yrityspalvelut ja edunvalvonta sekä kehitysohjelmat.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston marraskuussa hyväksymään talousarvioon ja siinä osoitettuihin, lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin. Palvelu- ja vuosisuunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee kaupungin strategiaa, sitä täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintatulot ovat 92,053 miljoonaa euroa, toimintamenot 175,371 miljoonaa euroa ja toimintakate 83,318 miljoonaa euroa.

Tulot koostuvat pääasiassa ammatillisen koulutuksen valtionosuuksista ja maksullisen palvelutoiminnan tuotoista, valtion korvauksista pakolaisten kotouttamista tukevien palvelujen järjestämisestä ja velvoitetyöllistettävistä aiheutuvien kustannusten korvauksista sekä muista valtiolta saatavista tuista ja avustuksista. Toimintamenot jakautuvat palvelukokonaisuuksittain seuraavasti: ammatillinen koulutus 48 %, lukiokoulutus 16 %, työllisyyspalvelut (sis. Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi-kehitysohjelma) 28 %, yrityspalvelut ja edunvalvonta 5 % (sis. Smart Tampere ja Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelmat) ja kehitysohjelmat 3 %.

Vuosisuunnitelmaesitys sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä menojen vähennyksinä yhteensä 3,61 miljoonaa euroa. Lisäksi lautakunnalle on kohdennettu kaupungin talousohjelmaan sisältyviä kaupungin yhteisten erien säästöjä.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta, Viiden tähden keskusta, Smart Tampere, Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi sekä Vetovoimainen elämyskaupunki.

Uusi lukiolaki elokuussa

Lukiokoulutus valmistautuu 1.8.2019 voimaan tulevaan uuteen lukiolakiin. Vuosina 2018–20 valmistuvat uudet valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, joiden perusteella valmistellaan paikalliset opetussuunnitelmat. Tulossa olevaan uudistukseen varaudutaan yhteistyössä muiden suurten kuntien, seudun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa.

Seudullisen lukio- ja kampusyhteistyön kehittäminen jatkuu. Uuden Tampereen yliopiston (Tampere3) kanssa määritellään yhteistyön muodot ja tavoitteet. Muita keskeisiä kumppaneita ovat opetusalan ulkopuoliset yhteisöt, kuten elinkeinoelämän järjestöt, yritykset ja kolmas sektori.

Lukiokoulutus edistää digitalisaation hyödyntämistä ja osallistuu älykkäitä oppimisympäristöjä kehittäviin hankkeisiin.

Lukiokoulutuksen palveluverkon tarkastelua jatketaan vuonna 2019. Keväällä tehdyn arvion ja väestösuunnitteen mukaan Tampereella on laskennallisesti tarvetta uudelle lukiolle vuonna 2025. Jatkotyössä otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelu.

Ammatillinen koulutus lisää yhteistyötä

Ammatillisessa koulutuksessa kehitetään palveluja niveltävää yhteistyötä kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tiivistää yhteistyötä myös kaupungin muiden elinvoimapalvelujen, kuten Business Tampereen sekä alueellisten työllisyyspalvelujen tuottajien ja alueen työnantajajärjestöjen kanssa.

Yhteistyön tavoitteena on muun muassa ennakoida koulutuksessa aikaisempaa tehokkaammin työmarkkinoiden nopeasti muuttuvia osaamistarpeita. Lisäksi ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää merkittävää koulutusalojen opetuksen uudistamista, työelämäyhteyden vahvistamista sekä opiskelijoiden oppimispolkujen yksilöllistämistä.

Ammatillisen koulutuksen toimintaa sopeutetaan valtion pienenevään yksikköhintarahoitukseen. Tähän käytetään muun muassa aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää. Lisäksi uudella, vuosille 2019–2022 laaditulla palveluverkkosuunnitelmalla tehostetaan Tredun tilankäyttöä. Tredussa otetaan käyttöön myös uusi tulospohjainen johtamismalli, jonka tavoitteet liittyvät uuteen ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliin.

Työllisyyskokeilu päättyy, tilalle laaja yhteistyömalli

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu on loppumassa vuoden 2018 lopussa, kun kokeilulain voimassaolo päättyy. Vastuu kokeilussa olevista asiakkaista siirtyy Pirkanmaan TE-toimistolle. Jotta heikossa työmarkkina-asemassa olevien kuntalaisten palvelut voidaan turvata, eri työllisyyspalvelujen järjestäjät ovat valmistelleet laaja-alaista yhteistyömallia, jossa hyödynnetään kokeilussa luotuja hyviä toimintamalleja. Yhteistyömallin suunnittelussa ovat mukana muun muassa kokeilualueen kunnat, maakuntavalmistelijat, TE-toimisto ja Kela. Toimintamallia on mahdollista laajentaa koko Pirkanmaalle.

Tampereen kaupunki käynnistää elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelman vuosille 2019-2020. Työllisyyspalvelujen painopistettä suunnataan monialaisesta tuesta osaamisperusteisiin työllisyyspalveluihin. Yhteistyö Tredun ja muiden oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa korostuu. Vastuunjakoa työllisyyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden välillä selkeytetään.

Startup-palveluja kehitetään

Vetovoimainen elämyskaupunki -ohjelma ja siihen kytkeytyvä kulttuuripääkaupunkihaku Euroopan vuoden 20126 kulttuuripääkaupungiksi ovat keskeisiä tekijöitä Tampereen vetovoiman ja elinvoiman vahvistamiseksi. Ne edistävät erityisesti elinkeino- ja matkailupalvelujen sekä luovien alojen merkitystä alueella. Hankkeen valmistelu on yksi toiminnan olennaisia painopisteitä vuosina 2019–2020.

Tampereen kaupungin ja aluetalouden kannalta keskeinen uudistus on uuden Tampereen yliopiston (Tampere3) toiminnan alkaminen 1.1.2019.

Myös startup-kokonaisuutta kehitetään vetovoimaisemmaksi. Startup-yrittäjyyttä harkitseville ja alkaville yrittäjille tuotetaan muun muassa uudenlainen digitaalinen palvelualusta yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun Y-kampuksen ja Pirkanmaan liiton kanssa. Lisäksi kehitetään teollisuusyrityksille suunnattua kansainvälisen tason kiihdyttämöohjelmaa ja toteutetaan Tampereelle uusi startup-tilakeskittymä. Tampereelle vakiinnutetaan kaksi vuosittain järjestettävää startup-tapahtumaa.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti if.erepmat@nenatnaR.oppeT


Teksti Johanna Toivanen