Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuden suorittaminen Tredussa

Uuden oppivelvollisuuslain myötä oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto). Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021 ja koskee niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen 1.1.2021 jälkeen ja asuvat vakinaisesti maassamme. Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa ja opiskelu voi tapahtua myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakeutuminen

 • Perusopetuksen järjestäjä ohjaa opiskelijaa hakeutumisessa ja valvoo osaltaan, että opiskelija aloittaa opintonsa toisella asteella tai suorittaa oppivelvollisuutta muussa koulutuksessa. Opiskelupaikkaa toiselta asteelta voi hakea myös yhteishaun jälkeen jatkuvassa haussa. Myös kansanopistot tarjoavat oppivelvollisille sopivaa koulutusta. Perusopetuksen suorittamista voi jatkaa aikuisten perusopetuksessa, jos opinnot jäävät kesken sinä vuonna kun opiskelija täyttää 17.
 • Huoltajan vastuulla on huolehtia oppivelvollisuusikäisen nuoren oppivelvollisuuden suorittamista.
 • Jos oppivelvollinen nuori on ilman opiskelupaikkaa, hänen asuinkuntansa etsii opiskelupaikan yhteistyössä huoltajan ja oppivelvollisen nuoren kanssa esimerkiksi tutkintoon valmentavasta koulutuksesta (TUVA-koulutus).
 • Tredussa käynnistyy 1.8.2022 alkaen uusi nivelvaiheen koulutus eli tutkintoon valmentava koulutus (TUVA). TUVA-opintojen aikana voi suorittaa ammatillisen koulutuksen opintoja, lukiokoulutuksen opintoja tai korottaa perusopetuksen arvosanoja. TUVA-opintoihin sisältyy myös kaikille opiskelu- ja urasuunnittelutaitojen osuus.
 • Toisen asteen tai nivelvaiheen opetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata, valvoa ja tukea opiskelijan oppivelvollisuuden suorittamista.
 • Opiskelu toisella asteella on oppivelvolliselle opiskelijalle maksutonta ja oikeus maksuttomuuteen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Tredu tarjoaa tukea ja tietoa opintojen suorittamiseen

Tuemme opiskelijoidemme opintojen suorittamista monella tavoin. Opiskelija ja huoltava voivat olla yhteydessä opinto-ohjaajaan ja omaopettajaan opiskelijan opiskeluun liittyvissä asioissa sekä esimerkiksi opiskelusuunnitelman tarkistamiseksi sekä tukitoimien selvittämiseksi. Huoltaja saa myös oppivelvollisen ja alle 18-vuotiaan opiskelijan opintojen alkaessa henkilökohtaisen käyttöoikeuden Wilma-palveluun, jossa voi seurata opintojen etenemistä ja vastaanottaa Tredun tiedotteita ja myös lähettää viestejä.

Mikäli poissaoloja kertyy runsaasti tai opinnot eivät muutoin etene, myös Tredun opinto-ohjaajan ja omaopettajan taholta ollaan yhdessä huoltajaan. Mikäli opiskelija olisi aikeissa keskeyttää opintonsa, opiskelija saa tarvittaessa ohjausta esimerkiksi eri opiskeluvaihtojen selvittämiseksi ja hakeutumiseen muuhun koulutukseen.

Tredussa opiskelijan tukena ovat myös kuraattorit, psykologit sekä terveydenhoitajat. Näistä lisätietoja löytyy Tredun sivuilta sekä omaopettajan ja opinto-ohjaajan kautta.

Mitä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa?

 • Opintojen tulee edistyä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Oppivelvollinen opiskelija saa Tredusta opintoihinsa tukea ja ohjausta omaopettajalta ja tutkintonsa opinto-ohjaajalta sekä Tredun muulta henkilöstöltä. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa voidaan päivittää opiskelijan tarpeiden mukaan. Myös opiskelijahuoltopalvelut ovat oppivelvollisen käytettävissä.

 • Oppivelvollisen nuoren huoltajan ja muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että alle 18-vuotias nuori suorittaa oppivelvollisuutta. Tredussa opiskelevan oppivelvollisen huoltaja voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä omaopettajaan sekä opinto-ohjaajaan oppivelvollisen opintojen etenemisestä sekä muista opiskeluun liittyvistä seikoista. Huoltaja tekee opintojen alkaessa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen Wilma-palveluun, jossa voi seurata opintojen etenemistä ja vastaanottaa Tredun tiedotteita ja myös lähettää viestejä.

  Tunnus aktivoidaan Wilmassa. Samalta sivustolta myös yhdistetään useampia tunnuksia yhdelle tunnukselle. Ohjeet huoltajatunnuksen muodostamiseen:
  Vahvan tunnistautumisen ohje (tampere.fi)
  Avainkoodin aktivoinnin ohje (pdf)

 • Tredun vastuulla on ohjata ja tukea opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa. Oppivelvollisen huoltaja tai muu laillinen edustaja voivat olla yhteydessä omaopettajaan ja oppivelvollisen opiskelijan opinto-ohjaajaan opintojen edetessä.  Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan opintojen alkuvaiheessa sekä suunnitelman päivittämiseen opintojen edetessä.

  Mikäli oppivelvollisen opiskelijan opinnoissa edistyminen on puutteellista ja jos oppivelvollinen opiskelija ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti, selvitämme yhteistyössä oppivelvollisen opiskelijan ja huoltajan kanssa Tredussa tarjottavien tukitoimien tarvetta ja riittävyyttä. Tarvittaessa opiskelija ohjataan hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin (sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut, kuntoutuspalvelut).

 • Koulutuksen maksuttomuuteen oikeutettu opiskelija saa maksuttomana opetuksen ja ruokailun lisäksi käyttöönsä (lainaksi):

  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit,opetusvälineet sekä tarvikkeet
  • työturvallisuuden edellyttävät välineet ja varusteet
  • opintojen suorittamiseksi tarvittava tietokone sekä mahdolliset muut välineet
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, esim. turvavarusteet, suojavaatteet ja työkengät
  • tutkinnon suorittamiseksi välttämättömät alakohtaiset pätevyydet ja työelämän lupakortit kuten esimerkiksi työturvallisuuskortti, ensiapukortti, tulityökortti ja hygieniapassi
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset päivittäiset koulumatkat. Lue lisää koulumatkatuesta Koulumatkatuki – kela.fi
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

  Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

  Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi.

  Maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon (lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon). Maksuttomuuteen voi hakea koulutuksen järjestäjältä pidennystä perustelluista syistä enintään puoli vuotta ennen maksuttomuuden päättymistä.

 • Tredun maksuttomaan koulutukseen oikeutetuille opiskelijoille luovutetaan heidän opetuksessaan tarvitsema tietokone oheislaitteineen opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmässä vaiheessa opintoja. Tällöin opiskelijan sekä hänen huoltajansa tulee hyväksyä Wilmassa luovutusehdot ennen tietokoneen vastaanottamista. Luovutusehtoihin on tarpeen perehtyä huolellisesti. Tietokoneen rikkoutumisesta tai katoamisesta tulee ilmoittaa omaopettajalle sekä täyttää Wilmasta löytyvä ao. lomake ja toimittaa se omaopettajalle. Laina-ajan päättyessä tai opintojen keskeytyessä tietokone oheislaitteineen tulee palauttaa välittömästi tai viimeistään viikon kuluessa keskeyttämisestä Tredun ao. toimipisteen atk-tukeen.

 • Tredun maksuttomaan koulutukseen oikeutetuille opiskelijoille lainataan heidän opetuksessaan tarvitsemia opetusvälineitä ja tarvikkeita sekä suojavarusteita. Opiskelijalle luovutettavat välineet ja tarvikkeet vaihtelevat tutkinnoittain ja niistä saa lisätietoa opintojen alkaessa opinto-ohjaajilta sekä omaopettajalta.

 • Oppivelvollinen voi menettää opiskeluoikeutensa, mikäli on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä.  Oppivelvollinen katsotaan eronneeksi tällöin viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen taikka näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

  Ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen järjestetään kuuleminen. Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontavastuu siirtyy eronneeksi katsomispäätöksen jälkeen Tredusta oppivelvollisen asuinkunnalle.

 • Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi seuraavilla perusteilla:

  1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi
  2. raskaus- tai vanhempainrahan saamisen ajaksi
  3. vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana tai
  4. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

  Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

  Mikäli oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen on ajankohtaista, oppivelvollinen tai huoltaja voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan ja/tai omaopettajaan. Opinto-ohjaaja avustaa hakemuksen teossa.

 • Sinä vuonna kun oppivelvollinen täyttää 17, opinnot lasten perusopetuksessa päättyvät. Keskenjääneitä opintoja voi jatkaa Tredun aikuisten perusopetuksessa. Voit lukea aikuisten perusopetuksesta lisää täältä:

  https://www.tredu.fi/koulutus/aikuisten-perusopetus-oppivelvollisille/

Kysy laajennetusta oppivelvollisuudesta

Voit lähettää kysymyksiä oppivelvollisuudesta sähköpostiin tredu.oppivelvollisuus@tampere.fi

Oppivelvollisuuden laajentumisesta usein kysyttyä kysymyksiä ja vastauksia Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö

Päivi Rajala