Laadunhallinta

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun laatutyö on osa jokaisen tredulaisen arjen toimintaa. Päätavoitteemme on kouluttaa ammattitaitoisia, hyvin työllistyviä, tulevaisuuteen suuntautuvia osaajia Pirkanmaan elinkeinoelämän tarpeisiin ja samalla edistää alueen elinvoimaa ja kehittymistä.

Tredulainen laatuajattelu pohjautuu jatkuvan parantamisen malliin -suunnittele, toteuta, arvioi ja kehitä. Monipuolisten laadunhallinnan menettelyjen avulla tunnistetaan kehittämiskohteet ja ohjataan arjen toimintaa laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.

Henkilöstön osallistumista laatutyöhön ja laatuhallinnan menettelyiden kehittämiseen pidetään erittäin tärkeänä.

Tredulainen laatukulttuuri on rohkeaa, reteetä ja reilua.

Tavoitteena on Tredun tunnettuus opetuksen ja oppimisen korkeasta laadusta, opiskelijoiden hyvästä työllistymisestä sekä tunnettuus hyvänä ja kehittyvänä työpaikkana ja organisaationa.

Tredulainen laatukulttuuri on rohkeaa, reteetä ja reilua. Kaiken tavoitteena on kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, mahdollistaa yksilölliset opintopolut, kehittää työ-ja elinkeinoelämää ja vauhdittaa yrittäjyyttä.

Tredu toimii yhteiskuntavastuullisesti ja edistää hyvää elämää.

Tredun laadunhallintajärjestelmä

Tredun laadunhallintajärjestelmä

Suunnittelu

Laadukkaan toiminnan lähtökohtana on suunnittelu, joka perustuu asiakastarpeisiin ja toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin.

Toteutus

Jokaisen toimijan vastuulla on toteuttaa suunnitelmien mukaista toimintaa ohjeistusten mukaisesti.

Arviointi

Toiminnan tuloksia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Kehittäminen

Kehittämisen tavoite on toiminnan laadun jatkuva parantaminen.

Toimintamme laatu muodostuu jokaisen tredulaisen toiminnasta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Noudatamme sovittuja ohjeistuksia ja parannamme toimintoja palautteiden perusteella yhteisesti kehittämällä.

Tredun opiskelijapalaute 2022 l 2023 l 2024

Arviointiasteikko 1-5
Opetus 3,7 l 3,8 l 3,9
Opetusjärjestelyt 3,8 l 3,8 l 4,0
Oppiminen ja opiskelu 3,7 l 3,7 l 3,9
Opettajien toiminta 4,0 l 4,0 l 4,1
Ohjaus ja tuki 3,9 l 3,9 l 4,1
Arviointi 3,9 l 3,9 l 4,0

n = 2461 l n = 2423 l n = 2631

opiskelijoita Ylöjärven Tredussa

Tredun huoltajapalaute 2023

Toteutimme keväällä 2023 oppivelvollisten ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille palautekyselyn. Palautetta pyydettiin Tredun viestinnästä, opiskelijan ohjauksesta, tuesta sekä yhteydenpidosta Tredun ja huoltajien välillä sekä yleisesti Tredun toiminnasta.

Tutustu tästä huoltajakyselyn tuloksiin (pdf)

Tredun laadunhallinnan painopisteet

Tredussa laatutyö tukee Tredun strategisen ohjelman toimeenpanoa sekä erityisesti opetuksen ja oppimisen laadun varmistusta. Tredun laadunhallinnan kehittämistä ohjaa Kohti huippulaatua – Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 teemat:

  • Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
  • Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana
  • Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa
  • Päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon
  • Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti

Tredun osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Tredun osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteisessä osassa määritellään perus- ammatti- ja erikoisammattitutkintojen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen osaamisen arvioinnin yleiset periaatteet. Tutkintokohtaiset osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ovat osa Tredun laadunhallintajärjestelmää (L531/2017, §53).

Tredun osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman yhteinen osa (pdf)

Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi 2021 – KARVI

Itsearvioinnissa on arvioitu laadunhallintajärjestelmän toimivuutta eri osa-alueilla.
Vastausten asteikko on 1=puuttuva 2=alkava 3=kehittyvä 4=edistynyt

Johtaminen
Tredu 3,1 | Kansallinen keskiarvo 2,9

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset
Tredu 3,6 | Kansallinen keskiarvo 3,1

Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen
Tredu 3,0 | Kansallinen keskiarvo 3,2

Toiminnan tulokset
(asiakastulokset, henkilöstötulokset, keskeiset suorituskykytulokset, yhteiskunnalliset tulokset)
Tredu 3,0 | Kansallinen keskiarvo 3,1

Kysy lisää

Kehitysjohtaja

Tuula Hoivala

Suunnittelija

Riikka Kuustie