Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot sisältyvät pakollisina ammatillisiin perustutkintoihin. YTO-opinnoilla lisätään opiskelijoiden niin työssä kuin elämässäkin tarvitsemia perustaitoja, kuten viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, työelämä- ja yhteiskuntaosaamista tai esimerkiksi matematiikan soveltamiskykyä.

YTO-opinnot rakentavat pohjaa jatko-opintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen hyväksymistä osaksi koulutusta. Kun tiedetään, mitä opiskelija jo osaa, koulutusta voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaamisen tunnustaminen nopeuttaa myös tutkinnon suorittamista.

Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen voidaan tunnistaa opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella, joita voivat olla esimerkiksi

 • tutkintotodistukset
 • työtodistukset
 • osaamiskartoitukset
 • haastattelut
 • muut menetelmät

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä (osp), joista 9 osaamispistettä on valinnaisia. Tässä luetellaan pakolliset 26 osaamispistettä.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11osp

 • Opiskelija osaa:

  • toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
  • tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaista tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.
 • Opiskelija osaa:

  • käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa:

  • käyttää vierasta kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä
  • toimia monikielisisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.
 • Opiskelija osaa:

  • käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja tekee niihin liittyviä valintoja
  • käyttää digitaalisia palveluja ja sovelluksia.
 • Opiskelija osaa:

  • tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille
  • ilmaista itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin
  • ilmaista itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Opiskelija osaa:

  • tehdä laskutoimituksia ja mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
  • tehdä havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
  • käyttää loogista päättelykykyä, yhtälöitä ja tarvittavia teknisiä apuvälineitä matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
  • arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa sekä käytettyä ratkaisumenetelmää
  • arvioida oman alan matemaattista osaamistaan.
 • Opiskelija osaa:

  • tunnistaa keskeiset fysiikan käsitteet ja soveltaa niitä arki- ja työelämässä
  • huomioida kemialliset aineet ja niiden ominaisuudet työssään
   arvioida oman alan fysiikan ja kemian osaamistaan.

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

 • Opiskelija osaa:

  • toimia osana suomalaista yhteiskuntaa
  • toimia yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana
  • suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä.
 • Opiskelija osaa:

  • selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta ja alan osaamistarpeita
  • solmia työsopimuksen työnantajan kanssa
  • toimia osana työyhteisöä.
 • Opiskelija osaa:

  • tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan
  • tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja
  • hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista
  • jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta
  • valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.
 • Opiskelija osaa:

  • toimia yrityksen tavoitteita edistäen
  • ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.
 • Opiskelija osaa:

  • huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään
  • arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä
  • edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan
  • ehkäistä tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua.
 • Opiskelija osaa:

  • toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet
  • pohtia ratkaisuja eettisistä näkökulmista.

Kysy lisää