Tredun tietoliikenneverkon käyttösääntö

(Versio 1.1, Hyväksytty Tredun johtoryhmässä 20.5.2014. Muokattu sopimuksen hyväksymistavan osalta 8.5.2019, päivitetty 14.6.2021)

 • 1.1.
  Tampereen seudun ammattiopiston ja Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöoikeus on Tampereen seudun ammattiopiston ja Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden läsnä oleviksi kirjoittautuneilla opiskelijoilla sekä opetushenkilöstöllä.

  1.2.
  Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät palvelut poistetaan välittömästi käyttöoikeuden päättymisestä.

  1.3.
  Poissaolevien Tampereen seudun ammattiopiston tai Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden opiskelijoiden käyttäjätunnukset sekä niihin liittyvät palvelut eivät ole heidän käytettävissään. Läsnäoleviksi kirjoittautuneiden opiskelijoiden käyttäjätunnukset aktivoidaan viikon kuluessa ilmoituksesta.

 • 2.1.
  Kaikilla käyttäjillä on vastuu järjestelmän kokonaisturvallisuudesta.

  2.2.
  Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muiden käyttöön. Käyttäjä saa käyttää vain omaa käyttäjätunnustaan. Kukin käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä.

  2.3.
  Järjestelmiä on käytettävä huolellisesti ja hyvän tavan mukaisesti. Esimerkiksi käytettäessä sisäänkirjautumista vaativaa järjestelmää on siitä poistuttaessa muistettava myös uloskirjoittautuminen.

  2.4.
  Käyttäjien tulee ottaa huomioon, että lainsäädännössä on tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöä säänteleviä määräyksiä ja että näiden määräyksien rikkojaan voidaan kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksia.

  2.5.
  Toista käyttäjää koskevien tai hänelle kuuluvien tietojen etsiminen ja lukeminen on sallittu vain hänen luvallaan. Mikäli käyttäjä saa vahingossa haltuunsa muille osoitettuja tai kuuluvia tietoja, on niiden hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen kiellettyä. Tapahtumasta on ilmoitettava Tampereen seudun ammattiopiston tietoteknisten palveluiden ylläpitohenkilöstölle ja/tai asianomaiselle käyttäjälle.

  2.6.
  Tampereen seudun ammattiopiston tietoteknisten palveluiden ylläpitohenkilöstö varmistaa mahdollisimman huolellisesti levyille talletetut tiedot. Tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon turvallisuutta ja luottamuksellisuutta sekä tiedon eheyttä ei kuitenkaan voi taata. Vastuu tietoaineistojen säilymisestä on viime kädessä aineiston omistajalla itsellään. Tampereen seudun ammattiopisto tai Tampereen kaupungit ylläpitämät lukiot eivät vastaa käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu oppilaitosten tietojärjestelmien tai tietoliikenneverkon käytöstä.

 • 3.1.
  Käyttöön oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää Tampereen seudun ammattiopiston ja/tai Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden tietojärjestelmiä ja tietoliikenneverkkoa tehtävissä, jotka liittyvät oppilaitoksessa suoritettavaan opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen tai muihin sovittuihin työtehtäviin.

  3.2.
  Tietojärjestelmien (esim. sähköposti) käytössä on noudatettava kohtuutta ja harkintaa palvelun käyttämisen järkevyyden, moraalisen hyväksyttävyyden ja oikean menettelytavan valinnan suhteen.

 • 4.1.
  Kaikenlainen verkkoliikenteen tarkkailu on kielletty. Kuitenkin Tampereen seudun ammattiopiston tietoteknisten palveluiden ylläpitohenkilöstöllä on oikeus tarkkailla verkkoliikennettä väärinkäytösten selvittämiseksi.

  4.2.
  Käyttäjätunnuksien murtamisyritykset ja murtautumisyritykset toisiin tietokoneisiin, tietojärjestelmiin tai tietoliikennelaitteisiin on kielletty.

  4.3.
  Tekijänoikeuslain suojaaman tai muutoin kolmannelle osapuolelle haitallisen aineiston levittäminen verkkoa tai laitteistoa hyväksikäyttäen ilman oikeuden omistajan lupaa on kielletty.

  4.4.
  Oppilaitoksen verkkoon liitettyjä koneita ei saa käyttää Tampereen seudun ammattiopiston tai Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden toimintaan kuulumattomiin kaupallisiin tarkoituksiin eikä poliittiseen toimintaan.

  4.5.
  Palvelinohjelmistojen (esim. WWW, Ftp, Irc, Mail tai P2P) asentaminen on kielletty oppilaitoksen verkkoon liitetyille koneille.

  4.6.
  Verkkoyhteyden luovuttaminen toiselle on kielletty. Tähän kategoriaan kuuluu mm. käyttäjätunnuksen lainaaminen tai ulkopuoliselle tehty käyttäjätunnus omassa koneessa.

  4.7.
  Verkkoliikenteen välittäminen oppilaitoksen verkon ja muiden verkkojen/järjestelmien välillä on kielletty.

  4.8.
  Tampereen seudun ammattiopiston ja Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden hallinnassa olevien laitteiden ja ohjelma-asennusten muuttaminen ei ole sallittua ilman ylläpitohenkilöstön lupaa.

  4.9.
  Ketjukirjeiden, nimettömän sähköpostin, massapostitusten (spam) ja tietokonevirusten (sekä sen kaltaisten ohjelmien/ohjelmien osien) levittäminen on kielletty. Verkon tai sen osan suorituskykyä turhaan heikentävä toiminta on kielletty.

  4.10.
  Siveettömän, rasistisen, väkivaltaisen tai muulla tavalla loukkaavan kuvan, äänen ja tekstin levittäminen oppilaitoksen verkkoa hyväksikäyttäen on kielletty.

  4.11.
  Vertaisverkko-ohjelmien (esim. Torrent, DC++ etc.) asentaminen ja käyttäminen ei ole sallittua ilman ylläpitohenkilöstön lupaa.

 • 5.1.
  Tietojärjestelmän tai tietoliikenneverkon väärinkäyttämisellä tarkoitetaan kaikkea toimintaa, joka häiritsee tietojärjestelmän tai tietoliikenneverkon käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on ensisijaisesti hankittu ja asetettu. Väärinkäyttöä on myös muussa tähän verkkoon liittyvässä järjestelmässä käyttää sellaisia järjestelmän osia tai piirteitä, joita ei selkeästi ole osoitettu yleisesti luvallisesti käytettäviksi tai on järjestelmän vastuuhenkilöiden tai omistajan kieltämää erityisesti kohdassa 4 mainitut asiat.

  5.2.
  Tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon asianmukaisesta käytöstä vastaa omalta osaltaan tämän sopimuksen kirjautumisellaan hyväksynyt henkilö, joka on myös vastuussa tekemistään väärinkäytöksistä.

  5.3.
  Väärinkäytökseen syyllisiksi todetut henkilöt saattavat menettää käyttöoikeuden oppilaitoksen verkkoon joko määräajaksi tai kokonaan. Päätöksen käyttöoikeuden menettämisestä tekevät koulutusjohtajat tai rehtorit. Väärinkäytöksestä epäillylle annetaan mahdollisuus antaa kirjallinen vastine ennen päätöksen tekemistä. Käyttöoikeuden menettämisestä ilmoitetaan käyttäjälle kirjallisesti.

  5.4.
  Väärinkäytöksistä saattaa seurata taloudellisia korvausvelvoitteita, mikäli verkon liikennöintiin joudutaan tekemään uudelleenjärjestelyjä kyseisen väärinkäytöksen vuoksi tai väärinkäytöksen selvittämisestä aiheutuu kustannuksia.

  5.5.
  Henkilöstön osalta väärinkäytöstapauksissa toimitaan työsopimuslain mukaisesti.

  5.6.
  Väärinkäytöksen kohteeksi joutunut kolmas osapuoli saattaa asettaa omia korvausvelvoitteitaan. Näistä korvausvelvoitteista vastaa tämän sopimuksen kirjautumisellaan hyväksynyt henkilö.

  5.7.
  Mikäli väärinkäytös on vakava, asia annetaan poliisin tutkittavaksi.

 • 6.1.
  Tampereen seudun ammattiopiston tietoteknisten palveluiden ylläpitohenkilökunnalla on velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa valvoa, rajoittaa ja säädellä Tampereen seudun ammattiopiston ja/tai Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöä sekä tarvittaessa kopioida, siirtää, poistaa tai lukea koneissa tai verkoissa olevaa tietoa lain ja muiden säädösten sallimissa puitteissa.

  6.2.
  Ylläpitohenkilökunnalla on salassapitovelvollisuus luottamuksellisten tietojen suhteen. Mitään järjestelmän käytön seurannan tai ylläpidon yhteydessä saatua tietoa ei saa väärinkäyttää.

 • 7.1.
  Lainaaja on vastuussa laitteiden asianmukaisesta käytöstä, eikä saa luovuttaa lainaamaansa laitetta muiden käyttöön. Lainaaja on vastuussa laitteen kunnosta palautuksen yhteydessä.

 • 8.1. Tampereen seudun ammattiopisto ja Tampereen kaupungin ylläpitämät lukiot pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä käyttösääntöä, jolloin käyttäjällä on oikeus perustellusta syystä irtisanoa sopimus. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti ko. yksikön koulutuspäällikölle tai rehtorille. Muutoksista tiedotetaan Wilman tiedotteissa.

  8.2.
  Järjestelmien ylläpitäjien puolelta irtisanomisaika on yksi kuukausi. Väärinkäytöstapauksissa irtisanomisaikaa ei ole.

  8.3.
  Tampereen seudun ammattiopisto ja Tampereen kaupungin ylläpitämät lukiot pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai lisätä tämän käyttösäännön piiriin kuuluvia palveluita.

  8.4.
  Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttösääntöä hyväksymällä tämän Wilmassa. Mikäli hyväksyntää ei ole suoritettu, mutta käyttäjä siitä huolimatta kirjautuu järjestelmiin, katsotaan sopimus hyväksytyksi.