Tredun tietoliikenneverkon käyttösääntö

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden tietojärjestelmien ja Tredun tietoliikenneverkon käyttösäännöt 15.6.2023 lukien.

Hyväksytty Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ICT-johtotiimissä 31.5.2023.

 • Nämä käyttösäännöt on tarkoitettu Tampereen seudun ammattiopisto Tredun (myöhemmin Tredu) ja Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden opiskelijoille sekä henkilöille, joilla on muu käyttövaltuutta vaativa suhde Treduun (esimerkiksi sopimus). Turvallisen käytön takaamiseksi on jokaisen käyttäjän tunnettava oikeudet
  ja velvollisuudet tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytössä. Tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden turvaamiseksi Tredu edellyttää käyttäjiltään näiden käyttösääntöjen noudattamista ja hyväksyntää.

  Tietojärjestelmillä näissä säännöissä tarkoitetaan yksittäisiä oppilaitoksen omistamia ja/tai sen tietoliikenneverkkoon kytkettyjä laitteita tai niistä muodostuvaa kokonaisuutta sekä niissä toimivia ohjelmistoja ja palveluita mukaan lukien niissä olevat tietosisällöt. Tietoliikenneverkoilla tarkoitetaan verkkoa, joka yhdistää laitteet
  ja ohjelmistot yhteen joko langallisesti tai langattomasti.

  Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttösääntöä hyväksymällä tämän ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Mikäli hyväksyntää ei ole suoritettu, mutta käyttäjä siitä huolimatta kirjautuu järjestelmiin, katsotaan sopimus hyväksytyksi.

  Kaikkien käyttäjien tulee noudattaa näiden sääntöjen lisäksi myös muita Tredun ja Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden antamia sääntöjä ja ohjeita, hyviä tapoja sekä Suomen lakia.

 • Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa koskaan muiden käyttöön. Käyttäjä saa käyttää vain omaa käyttäjätunnustaan. Kukin käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä. Tredun ja/tai Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden
  tietojärjestelmissä käytettävää käyttäjätunnus/salasanayhdistelmää ei saa käyttää oppilaitoksen ulkopuolisissa tietojärjestelmissä.

  Työaseman jäädessä ilman käyttäjän valvontaa, on käyttäjän kirjauduttava ulos tietojärjestelmistä tai lukittava työasema silloin, kun se ei ole käyttäjän valvonnassa.

 • Käyttöoikeus on voimassa opiskelun alkamisesta sen päättymiseen asti. Mikäli käyttöoikeus on syntynyt muun sopimuksellisen perusteen nojalla, käyttöoikeus päättyy sopimuksen päättyessä.

  Käyttöoikeus syntyy hyväksymällä nämä käyttösäännöt. Sääntöjen hyväksyminen tai hylkääminen tehdään ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Mikäli hyväksyntää ei saada, poistuu tili käytöstä.

  Tredun ja/tai Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden poissaolevien opiskelijoiden käyttäjätunnukset sekä niihin liittyvät palvelut eivät ole heidän käytettävissään.

  Käyttäjän on itse huolehdittava ennen käyttöoikeuden päättymistä omistuksessaan olevien tietojen siirroista ja poistoista. Käyttäjän tunnus lukittuu automaattisesti käyttöoikeuden päättymisen jälkeen seuraavana päivänä ja käyttäjän tiedostot sekä sähköpostit poistetaan järjestelmistä 30 päivän kuluttua tunnuksen lukittumisesta.
  Jotkin tiedostot saattavat olla varmistettuja ja niiden poistamiseen sovelletaan eri aikamääreitä riippuen tiedostojen luokittelusta.

 • Käyttöön oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää käyttöoikeutensa rajoissa Tredun ja/tai Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden laitteita, tietojärjestelmiä ja tietoliikenneverkkoa tehtävissä, jotka liittyvät oppilaitoksessa suoritettavaan opiskeluun tai muuhun erillisellä sopimuksella (ei työsuhde) sovittuun käyttövaltuutta
  vaativaan tehtävään.

 • Kaikenlainen verkkoliikenteen tarkkailu on kielletty. Kuitenkin Tredun tietoteknisten palveluiden ylläpitohenkilöstöllä ja Tampereen kaupungin tietohallinnolla sekä perustietotekniikka- ja verkkoliikennepalveluiden tuottajalla on oikeus tarkkailla verkkoliikennettä väärinkäytösten selvittämiseksi.

  Käyttäjätunnuksien murtamisyritykset ja murtautumisyritykset toisiin laitteisiin, tietojärjestelmiin tai tietoliikennelaitteisiin on kielletty.

  Tekijänoikeuslain suojaaman tai muutoin kolmannelle osapuolelle haitallisen aineiston levittäminen verkkoa tai laitteistoa hyväksikäyttäen ilman oikeuden omistajan lupaa on kielletty.

  Oppilaitoksen omistamia laitteita tai verkkoon liitettyjä laitteita ei saa käyttää Tredun tai Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden toimintaan kuulumattomiin kaupallisiin tarkoituksiin eikä poliittiseen toimintaan.

  Palvelinohjelmistojen (esim. WWW, Ftp, Irc, Mail tai P2P) asentaminen on kielletty oppilaitoksen verkkoon liitetyille laitteille ilman ylläpitohenkilöstön lupaa.

  Verkkoyhteyden luovuttaminen toiselle on kielletty. Tähän kategoriaan kuuluu mm. käyttäjätunnuksen lainaaminen tai ulkopuoliselle tehty käyttäjätunnus omassa laitteessa.

  Verkkoliikenteen välittäminen oppilaitoksen verkon ja muiden verkkojen/järjestelmien välillä on kielletty.

  Tredun ja/tai Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden hallinnassa olevien laitteiden ja ohjelma-asennusten muuttaminen ei ole sallittua ilman ylläpitohenkilöstön lupaa.

  Tietoturvaominaisuuksien mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tietoturva-, laitehallintakomponenttien ja ohjelmistojen sekä BIOS/UEFI-salasanojen ohittaminen, ohittamisyritykset, muokkaaminen tai murtaminen ovat kiellettyjä.

  Ketjukirjeiden, nimettömän sähköpostin, massapostitusten (spam) ja haittaohjelmien (sekä sen kaltaisten ohjelmien/ohjelmien osien) levittäminen on kielletty. Verkon tai sen osan suorituskykyä turhaan heikentävä toiminta on kielletty.

  Siveettömän, rasistisen, väkivaltaisen tai muulla tavalla loukkaavan kuvan, äänen ja tekstin levittäminen oppilaitoksen laitteita tai verkkoa hyväksikäyttäen on kielletty.

  Vertaisverkko-ohjelmien (esimerkiksi Torrent, DC++, jne.) asentaminen ja käyttäminen ei ole sallittua ilman ylläpitohenkilöstön lupaa.

 • Tietojärjestelmän tai tietoliikenneverkon väärinkäyttämisellä tarkoitetaan kaikkea toimintaa, joka häiritsee tietojärjestelmän tai tietoliikenneverkon käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on ensisijaisesti hankittu ja asetettu. Väärinkäyttöä on myös muussa tähän verkkoon liittyvässä järjestelmässä käyttää sellaisia järjestelmän
  osia tai piirteitä, joita ei selkeästi ole osoitettu yleisesti luvallisesti käytettäviksi tai on järjestelmän vastuuhenkilöiden tai omistajan kieltämää erityisesti kohdassa 5 ”Kielletyt käyttötarkoitukset” mainitut asiat.

  Tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon asianmukaisesta käytöstä vastaa omalta osaltaan tämän sopimuksen kirjautumisellaan hyväksynyt henkilö, joka on myös vastuussa tekemistään väärinkäytöksistä.

  Väärinkäytökseen syyllisiksi todetut henkilöt saattavat menettää käyttöoikeuden oppilaitoksen verkkoon joko määräajaksi tai kokonaan. Päätöksen käyttöoikeuden menettämisestä tekevät koulutusjohtajat tai rehtorit. Väärinkäytöksestä epäillylle annetaan mahdollisuus antaa kirjallinen vastine ennen päätöksen tekemistä.

  Käyttöoikeuden menettämisestä ilmoitetaan käyttäjälle kirjallisesti.
  Väärinkäytöksistä saattaa seurata taloudellisia korvausvelvoitteita, mikäli tietoliikennejärjestelmiin ja/tai tietoliikenneverkon liikennöintiin joudutaan tekemään uudelleenjärjestelyjä kyseisen väärinkäytöksen vuoksi tai väärinkäytöksen selvittämisestä aiheutuu kustannuksia.

  Väärinkäytöksen kohteeksi joutunut kolmas osapuoli saattaa asettaa omia korvausvelvoitteitaan. Näistä korvausvelvoitteista vastaa tämän sopimuksen kirjautumisellaan hyväksynyt henkilö.

  Mikäli väärinkäytös on vakava, asia annetaan poliisin tutkittavaksi.

 • Tredun tietoteknisten palveluiden ylläpitohenkilökunnalla ja Tampereen kaupungin tietohallinnolla sekä perustietotekniikka- ja verkkoliikennepalveluiden tuottajalla on velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa valvoa, rajoittaa ja säädellä Tampereen seudun ammattiopiston ja/tai Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden järjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöä sekä tarvittaessa kopioida, siirtää, poistaa tai lukea tietojärjestelmissä tai tietoliikenneverkossa olevaa tietoa lain ja muiden säädösten sallimissa puitteissa.

  Ylläpitohenkilökunnalla on salassapitovelvollisuus luottamuksellisten tietojen suhteen. Mitään järjestelmän käytön seurannan tai ylläpidon yhteydessä saatua tietoa ei saa väärinkäyttää.

  Vikailmoitukset, väärinkäytökset ja tiedustelut tulee osoittaa sähköpostilla: tredu.helpdesk@tampere.fi tai soittamalla puh. 040 672 0672.

 • Tredu ja/tai Tampereen kaupungin ylläpitämät lukiot pidättävät itsellään oikeuden muuttaa tätä käyttösääntöä, jolloin käyttäjällä on oikeus perustellusta syystä irtisanoa sopimus. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti ko. yksikön koulutuspäällikölle tai rehtorille. Muutoksista tiedotetaan Wilman tiedotteissa.

  Järjestelmien ylläpitäjien puolelta irtisanomisaika on yksi kuukausi. Väärinkäytöstapauksissa irtisanomisaikaa ei ole.

  Tredu ja/tai Tampereen kaupungin ylläpitämät lukiot pidättävät itsellään oikeuden muuttaa tai lisätä tämän käyttösäännön piiriin kuuluvia palveluita.