Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu

Projektissa kehitetään tulevaisuuden työelämätaitoja, lisätään eri koulutusalojen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä parannetaan työelämälähtöisyyttä. Rahoittajana toimii Maa- ja metsätalousministeriö. Projekti on osa Kestävän kasvun ohjelmaa ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –kokonaisuutta. Projektin päätoteuttaja on Helsingin Yliopisto ja osatoteuttajina Tredu sekä Arbonaut Oy.

Maa- ja metsätalousministeriö logo
Euroopan unionin rahoittama - Nextgeneration
Logo nappaa hiilestä kiinni
Tredun logo
Logo Helsingin yliopisto
Logo Arbonaut

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin tavoitteena on kehittää, testata ja jalkauttaa käytäntöön joukko menetelmiä, joiden avulla metsäalan käytännön toimijat voivat toteuttaa luonnonmukaista täsmäpuukorjuuta. Luonnonmukaisella täsmäpuukorjuulla tarkoitetaan puunkorjuuoperaatiota, joka ottaa huomioon luonnon omat erityispiirteet ja jossa päätöksenteko puuvalinnasta ja metsänkäsittelymenetelmästä tehdään mikrokuviotasolla.

Mikrokuviotasoisen päätöksenteon edellytyksenä on tarkka puustokuvaus, ennuste maalajista ja pintakasvillisuudesta sekä maaperän topografiatieto. Tarvitaan myös menetelmä, jolla metsän käyttöön liittyviä tavoitteita voidaan tarkastella ja optimoida kokonaisuutena. Lisäksi tarvitaan metsänkäsittelyoperaatioita toteuttaville toimijoille käytäntöön soveltuvat sovellukset, joiden avulla operaatioita voidaan toteuttaa.

Tredun roolina on viedä kehitetty malli käytäntöön esimerkiksi karttatasoksi karttaohjelmaan työpistetasolle kuljettajan päätöksenteon avuksi.

Projektissa kehitetään tulevaisuuden työelämätaitoja, lisätään eri koulutusalojen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä parannetaan työelämälähtöisyyttä.

Tulokset

Projektin tuloksena syntyy älykkäisiin analysointimenetelmiin pohjautuva menetelmäkokonaisuus, joiden avulla metsikön kasvupotentiaalia, hiilensidontakykyä, biodiversiteettiarvoa sekä puunkorjuuoperaation mahdollisia haittavaikutuksia voidaan tarkastella kokonaisuutena. Menetelmäkokonaisuuden avulla voidaan myös tarkastella eri hakkuutapojen (jaksollinen kasvatus vai jatkuvapeitteinen kasvatus) soveltuvuutta mikrokuviokohtaisesti. Tässä suhteessa projekti tukee vahvasti Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteita sekä DNSH-periaatteiden noudattamista metsätaloudessa.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.5.2022 – 15.11.2024.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Janne Ruokonen Janne.Ruokonen@tampere.fi, Puh. 040 8062594.