TYKKY - Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä

Projektin tavoitteena on Pirkanmaalainen, alueellinen, asiakaslähtöinen ja yhtenäisempi työpaikkaohjaus mikro- ja pk-yrityksissä. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Verkostossa mukana on seitsemän pirkanmaalaista koulutuksen järjestäjää: SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Varalan Urheiluopisto, Aitoon koulutuskeskus, Kiipulan ammattiopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

TYKKY logo
ESR lippu logo
Vipuvoimaa EU logo
Tredun logo

TYKKY – Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä

Tavoitteet ja toimenpiteet

TYKKY – Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä -projektin tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikkaohjauksen kokonaisuudesta Pirkanmaalla toimintatavoiltaan ja ohjauskäytänteiltään yhtenäisempää, ja luoda Pirkanmaan ammatillisen oppilaitosten välille yhteistyön tapoja.

TYKKY -toimijaverkostossa mukana on seitsemän pirkanmaalaista koulutuksen järjestäjää: SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Varalan Urheiluopisto, Aitoon koulutuskeskus, Kiipulan ammattiopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. (Muita yhteistyökumppanit ovat mm. Ahlman, Luovi, Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, TAKK, Sopimusvuori, TSL, Ahlman ja Ammattiopisto Luovi).

Tredu toimii osatoteuttajana kehittämässä tavoitteita:

 1. Asiakaslähtöisten työpaikkaohjauksen toimintamallien kehittäminen.
 2. Opiskelijan henkilökohtaisen ja yksilöllisen työelämässä oppimisen tukeminen sekä palautteen hyödyntäminen.
 3. Työelämätaitojen vahvistaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvon kohentaminen ja esille tuominen.

Tulokset

Pilotit

TYKKY-projektissa valmisteltiin pilotteja yhdessä TYRSKY:n kanssa. Piloteissa keskityttiin erityisen tuen ja tuen tarpeiden huomioimiseen työssäoppimisen jaksolle siirryttäessä. 

TYKKY-projektissa toteutettiin seuraavat pilotit: 

 • Pilotti: Tehostettua tukea TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN TYÖPAIKKAOHJAUKSEEN
  Kaksiosaisessa pilotissa hius- ja kauneudenhoitoalalla 12 opiskelijaa suoritti kaksi työssä oppimisen jaksoa pilotin aikana parturi- ja kauneudenhoitoalan yrityksissä. Sekä opiskelijat että työpaikkaohjaajat saivat lisätukea ja heidät opastettiin käyttämään Futural Skills – ohjelmistoa.  Yhteydenpitoa yrityksiin lisättiin jalkautumalla, digitaalisesti, puhelimitse ja tapahtumilla.  Pilotin seurauksena opiskelijat ja työpaikkaohjaajat ovat ottaneet aktiivisemmin yhteyttä ja yhteistyö on kehittynyt yritysten kanssa. Opiskelijat ovat suorittaneet onnistuneita näyttöjä ja saaneet kannustavaa palautetta työpaikkaohjaajilta. Pilotin hyvinä käytänteinä todettiin myös, että sopivan työssö oppimisen paikan löytäminen on erityisen tärkeää tukea tarvitseville opiskelijoille.  Lue lisää pilottia ohjanneen opettajan ajatuksia digitaalisne ohjelmiston käytöstä täältä (Linkki Leenan tulevaan blogiin) 
 • Pilotti: TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUSTA OPISKELIJOILLE TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMISEN NÄKÖKULMASTA
  Tredun ja Kiipulan TYKKY ja TYRSKY toteuttivat kaksiosaisen pilotin. Ensimmäinen osa muodostui työpaikkaohjaajakoulutuksesta Tredun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Opiskelijat totesivat, että opiskelujen aikana saatu työpaikkaohjaajakoulutus auttoi omalla työssä oppimisen jaksolla. Lisäksi koulutus vahvisti opiskelijoille työnantajan arvostamia työelämätaitoja. Opiskelijat kokivat, että tämän vuoksi työpaikkaohjaajana toimimisen tutkinnonosa kuuluisi olla osa opintoja. Pilotin toinen osa oli yhteisen mentorimallin suunnittelu, jossa työpaikkaohjaajakoulutuksen saanut opiskelija menee työpaikalle työssä oppimaan yhdessä Kiipulan opiskelijan kanssa. 
 • Pilotti:DIGITAALISET TYÖVÄLINEET: MICROSOFT OFFICE 365 PLANNER –SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
  Tredun kasvatus- ja ohjausalan opettaja kartoitti digitaalisten työvälineiden mahdollisuuksia ammattitaitokriteerien muokkaamisessa mobiilisti saavutettavaan muotoon. Micorsoft Office 365 -Planner sovellus osoittautui tässä käyttökelpoiseksi. Opiskelijan sitoutuminen koettiin tärkeäksi tällaisentyövälineen käytössä. 
 • Pilotti: TYÖPAIKKAOHJAAJAN JA OPISKELIJAN OSAAMISMERKIT
  Tredussa osallistuttiin aktiivisesti opiskelijoille suunnatun Perehtynyt työelämätoimija -osaamismerkin suunnitteluun ja pilotointiin. Merkin sisältö on suunniteltu Työelämässä toimiminen -tutkinnonosan mukaisesti. Pilottiin osallistuneet opettajat totesivat, että osaamismerkin sisältö ja materiaalit ovat erittäin onnistuneita, ja niitä voidaan käyttää työelämätaitojen opettamisessa sellaisenaan. https://bit.ly/tyoelamassatoimiminen ​ 
 • Tredu oli myös aktiivisesti mukana työpaikkaohjaajille suunnatun Perehtynyt Työpaikkaohjaaja -osaamismerkin suunnittelussa ja pilotoinnissa. Materiaaliin on integroitu erityisen tuen näkökulma, ja se on käytettävissä sellaisenaan esimerkiksi työpaikkaohjauksen koulutusten tukena tai itseopiskeluun. https://bit.ly/tyopaikkaohjaajanosaamismerkisto  

¨Tavoitteeksi, että opiskelija siirtyy pikkuhiljaa ohjattavasta työelämään ja ohjaajaksi.¨

 • Tapahtuma: TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUSTEN VASTUUHENKILÖILLE VERKOSTON OPPILAITOKSISSA SEKÄ TYÖPAIKKAOHJAAJILLE JA OPPILAITOSTEN YHTEYSHENKILÖILLE
  Nämä tilaisuudet Tredun TYKKY ja TYRSKY järjestivät yhdessä Kiipulan kanssa tilaisuudet . Kumpikin tapaaminen koettiin erittäin onnistuneiksi. Osallistujat kokivat yhteistyön, verkostoitumisen ja keskustelut yhteisistä teemoista erittäin tärkeiksi. Tällaisia tapaamisia tarvittaisiin lisää jatkossakin. 

    Tavoiteltuna tuloksena hankkeessa oli Pirkanmaan vahva ammatillisten oppilaitosten verkosto, jonka kesken on yhtenäiset toimintamallit erityisesti mikro- ja pk-yritysten osaamisen tukemiseksi opiskelijoiden tuen tarpeiden suhteen. 

    Tulos 1

    Asiakaslähtöisten työpaikkaohjauksen toimintamallien kehittäminen.

    • Toteutettiin useita pilotteja
    • Tehtiin tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutus yritysten ja oppilaitoksen välillä vahvistui
    • Kerättiin palautetta Jaettiin hyviä toimintamalleja

    Tulos 2
    Opiskelijan henkilökohtaisen ja yksilöllisen työelämässä oppimisen tukeminen sekä
    palautteen hyödyntäminen.

    • Kerättiin tietoa opiskelijoiden tuen tarpeista ja palautteita piloteista 
    • Toteutettiin digitaalisten työkalujen pilotit ja jaettiin hyviä käytäntöjä.

    Tulos 3

    Työelämätaitojen vahvistaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvon kohentaminen  ja esille tuominen.

    • Perehtynyt työpaikkaohjaaja- osaamismerkki
    • Työelämässä toimiminen –osaamismerkki
    • Osallistuttiin useiden webinaarien ja verkostoitumistilaisuuksien toteuttamiseen

    Hankkeen tavoitteet toteutuivat ja yhteistyö hankeverkoston kanssa jatkuu.  Voit seurata TYKKY-hankkeen toimintaa ja tuloksia Työelämän rajapinta -sivustolta, jota ylläpitävät jatkossa TYKKY ja TYRSKY kumppanuusverkostot. Työelämän Rajapinta (tyoelamanrajapinta.fi)

    Työelämän rajapinta YHDISTÄÄ

    Kesto

    Projekti toteutetaan ajalla 1.9.2021 – 31.8.2023.

    Salkku

    Päättyneet projektit.

    Vastuuhenkilö

    Projektipäällikkö Elina Akola Elina.Akola@tampere.fi, Puh. 040 6751878.