Opetuksen ja ohjauksen palautekyselyn tulokset paranivat

Tredun opettaja ja opiskelijoita. Taustalla metsäkonesimulaattori.

Tredun oma, vuosittainen opetuksen ja ohjauksen palautekysely toteutettiin helmikuussa 2024. Tredun tutkinto- ja TUVA-opiskelijoille suunnatulla kyselyllä kerättiin palautetta opetuksesta, opetusjärjestelyistä, oppimisesta ja opiskelusta, opettajien toiminnasta, ohjauksesta ja tuesta sekä osaamisen arvioinnista. Kevään 2024 kyselytuloksissa koko Tredua kuvaavat arviot parantuivat tai pysyivät samalla tasolla edellisen vuoden tuloksiin verrattuna.

Tulokset kohenivat laajasti

Palautekysely on järjestetty samansisältöisenä vuodesta 2021 lähtien. Vuonna 2024 kyselyyn osallistui 27 % opiskelijoista. Vuoden 2024 tulokset kohosivat verrattuna edeltävään vuoteen. Arvostelu oli aiempaa parempi 30 väittämän kohdalla ja samalla tasolla kolmen väittämän kohdalla.

Opetus ja opetusjärjestelyt paranivat

Opetuksen väittämien arvostelujen keskiarvo oli 3,9, asteikolla 1–5. Eniten vuoteen 2023 verrattuna oli kohonnut väittämä Riittävä käytännön harjoitus ennen työelämässä tapahtuvaa oppimista.  Opetusjärjestelyt -osion kaikkien väittämien keskiarvot nousivat ja koko osion keskiarvo oli 4,0. Myönteinen kehitys jatkuu myös oppimisen ja opiskelun väittämien osalta; tulokset ovat nousseet ja väittämien keskiarvotulos oli 3,9.

Opettajien toiminta saa kiitosta

Opiskelijoiden arviot opettajien toiminnasta ovat saaneet parhaimman keskiarvon (4,1) kyselyn kaikista osa-alueista. Opiskelijat ovat arvioineet opettajien hallitsevan opetettavan asian aiempaa paremmin. Myös kyselyn ohjausta ja tukea koskeva osio antoi keskiarvon 4,1.

Koko kyselyn sisältämistä yksittäisistä väittämistä korkeimmat arviot (ka 4,2) ovat saaneet opintoihin saadun tuen ja ohjauksen ystävällisyys ja tietämys siitä, miten voi saada opettajalta ohjausta ja tukea opintoihin.

Myös osaamisen arvioinnin väittämien keskiarvo kohosi.

Avoimet palautteet

Avoimia palautteita saapui noin 750 kpl, joista valtaosa oli positiivisia. Avoimet palautteet on annettu opiskelijan omalle toimipisteelle ja alalle, joten ne soveltuvat toimipiste- ja alakohtaisen tarkastelun tueksi. Avoimessa palautteessa saatiin mainintoja mm. hyvästä yhteishengestä, huumorista sekä mukavasta ja kannustavasta henkilöstöstä/opettajista.  

Kehityskohteiksi avoimessa palautteessa nousivat opettajien kiireen vaikutus opetukseen, heidän suuri vaihtuvuutensa ja heikko tiedonkulku opettajien välillä. Opettajilta toivottiin enemmän henkilökohtaistamista, tietoteknisten laitteiden sujuvaa käyttöä ja opiskelijoiden erilaisten elämäntilanteiden huomioimista.

Tuloksista tukea kehittymiseen

Kyselyn tulokset antavat Tredulle paljon arvokasta palautetta. Tuloksia käydään läpi opetustiimeissä aloittain ja toimipisteittäin ja niitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

Suunnittelija

Riikka Kuustie