Tredu kehittää jatkuvasti toimia kiusaamisen ehkäisemiseksi – tänä vuonna palkattu toistakymmentä ohjaushenkilöä ohjaamaan oppimista ja ehkäisemään kiusaamistilanteita

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa on kehitetty pitkäjänteisesti kiusaamisen vastaisen työn toimintamalleja ja varmistettu opiskelijahyvinvointia sekä henkilöstön hyvää työntekijäkokemusta säädösten mukaisesti. Tämän vuoden aikana Treduun on palkattu 18 uutta ohjaushenkilöä opiskelijoiden tueksi.

Tredu toteutti alkuvuodesta tilannekatsauksen kiusaamisen vastaisesta työstä, johon haastateltiin Tredun henkilökuntaa sekä opiskelijoita. Katsauksen mukaan oppilaitosväkivalta ja kiusaamiskokemusten määrä Tredussa ovat pysynyt vähäisenä vuodesta toiseen. Toisaalta ilmi tulleet tilanteet opiskelijoiden keskuudessa ovat aikaisempaa vakavampia ja ylittävät yhä useammin rikoksen tunnusmerkit. Uutena kiusaamismuotona on noussut henkilöstöön kohdistuva kiusaaminen opiskelijoiden toimesta.

 

─ Koko ajan tulee uusia mahdollisuuksia kiusata, mutta samalla kehitämme uusia tapoja ehkäistä sitä. Teemme parhaamme, jotta meillä ei kiusattaisi, toteaa kehittämispäällikkö Tiina Kauma.

 

Henkilöresursseja lisätty kiusaamisen vastaiseen työhön

 

Katsauksessa käsiteltiin opiskelijoiden tietoisuutta kiusaamisen vastaisista toimista. Haastattelujen perusteella opiskelijat ovat tietoisia kiusaamisen vastaisen työn toimintamalleista ja tietävät, miten apua voi tarvittaessa hakea. Valitettavan usein kiusaamistilanteet jäävät silti piiloon opetus- ja ohjaushenkilöiltä.

 

Epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisella vahvistetaan turvallisuuskulttuuria. Viime vuosien aikana Tredu on lisännyt merkittävästi henkilöstöä kiusaamisen, syrjinnän ja rasismin vastaiseen työhön. Kuluneen vuoden aikana Treduun on palkattu 12 uutta opinto-ohjaajaa ja kuusi ammatillista ohjaajaa. Vuodesta 2019 lähtien ohjaushenkilöstön määrä on kasvanut 55 henkilöllä. Ohjaushenkilöstö muodostavat opiskelijalle läheisen tukiverkoston oppimisympäristössä.

 

Toimintamallit auttavat kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisemisessä

 

Tredussa jaksamista ja hyvinvointia tuetaan varhaisen tuen mallin mukaisesti, joka on samankaltainen sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Varhaisen tuen mallissa ennakoidaan negatiiviset tilanteet ja ohjataan henkilö avun ääreen aikaisessa vaiheessa. Tuen konkreettisena ilmentymänä opiskelijoita varten on jokaiseen toimipisteeseen perustettu kohtaamispaikka Kohtaamo ja palkattu kolme nuorisotyöntekijää, jotka kiertävät opiskelijoiden keskuudessa. Toimipisteestä riippuen Kohtaamot ovat avoinna yhdestä kolmeen päivään viikossa. Varhaisen tuen malli edellyttää lisäksi aktiivista vuoropuhelua oppilaitoksen ja huoltajien välillä. Onnistuneella varhaisen tuen toiminnalla vähennetään oppilaiden negatiivisia keskeyttämisiä.

 

Varhaisen tuen mallin lisäksi Tredulla on käytössä toimintamalleja kiusaamisen vastaiseen työhön. Kevään tilannekatsauksen pohjalta Tredu kirjasi kolme tapaa kiusaamisen vastaisen työn tehostamiseksi:

 

1. Ryhmäytymiseen, tiimiytymiseen, yhdessä tekemiseen, yhteisöllisyyteen ja varhaiseen tukeen kannustavan toimintakulttuurin edistäminen edelleen Tredussa.

2. Kiusaamistilanteissa rikoksen tunnusmerkkien tunnistamisen osaamisen lisääminen ja rikosilmoituksen tekemisen tarpeen tunnistaminen. Lainmukainen toiminta (lastensuojeluilmoitus-rikosilmoitus-yhteys huoltajiin) alaikäiseen kohdistuvassa fyysisen väkivallan tilanteissa.

3. Vertaisuuden kasvattamista, kiusaamisen havaitsemista, erilaisten kiusaamiskokemusten käsittelyä, itsetuntemusta ja resilienssin kasvattamista edistävän toiminnan lisääminen yhteisöllisesti, esim. teemaa käsittelevät opinnollistetut verkkokurssit, opiskelijoiden vertaistuen organisointi.

 

Kiusaaminen on yhteisön asia, ei vain yksilön

 

Kiusaaminen tapahtuu kaikenikäisten keskuudessa osin vapaa-ajalla tai sosiaalisessa mediassa tai kiusaaminen on myös voinut jatkua perusopetuksesta toiselle asteelle. Perusopetuksen aikaisen kiusaamisen vaikutuksia oppimiseen ja opinnoissa etenemiseen tunnistetaan vaihtelevasti. On kuitenkin tutkittu, että aikaisemmat kiusaamiskokemukset vaikuttavat oppimiseen ja hyvinvointiin myöhemmin elämässä. Tilannekatsauksen mukaan kiusaamista käsitellään usein yksilönäkökulmasta ja asian eteenpäin vieminen on kiusatuksi tulleen omalla vastuulla.

 

─ Asia on hyvin merkityksellinen, tärkeä sekä ajankohtainen, ja jokaisen pitäisi kiinnittää huomiota kiusaamiseen. Olemme esitelleet tilannekatsauksen tuloksia ja näkemyksiä kiusaamisen vastaisista toimista Tampereen kaupungin Elinvoima- ja kilpailukyvyn lautakunnalle. Huoli on yhteinen, kertoo Kauma.

 

Tredu toivoo aktiivista vuorovaikutusta oppilaitoksen ja huoltajien välillä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Koska osa kiusaamisista tapahtuu oppilaitoksen ulkopuolella, toivotaan huoltajilta vastuuta tuoda se ilmi. Tiiviillä yhteydenpidolla varmistetaan, että opinnot etenevät suunnitellusti, minimoidaan mahdolliset opintojen keskeytykset ja vahvistetaan opiskelijan hyvinvointia.

 

Ilmoita kiusaamistilanteista

 

Tredulla on käytössä lomake, jolla voi ilmoittaa oppimisympäristössä tapahtuvasta kiusaamisesta, syrjinnästä, häirinnästä tai sukupuolisesta ahdistelusta. Lomakkeen voi täyttää opiskelija, joka on kokenut tai havainnut kiusaamista.

Lomakkeeseen pääset tästä:

 

Ilmoitus kiusaamisesta, häirinnästä tai epäasiallisesta käyttäytymisestä tai kohtelusta

Teksti:


Elina Vahtera