Kouluterveyskysely 2023: Ammattiin opiskelevat pitävät koulunkäynnistä

Tredun opiskelijaryhmä kodan hämyssä keittämässä kahvia nuotiolla.

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset on julkaistu vuodelta 2023. Kysely tuotti laajasti tietoa nuorten arjesta, hyvinvoinnista ja avun saannista. Tredun toimipisteistä kyselyyn osallistui yhteensä 1 297 opiskelijaa 1.–2. vuosikurssilta. Tredun opiskelijoiden vastaukset heijastelevat pitkälti valtakunnallisia tuloksia.

Koulunkäynnistä pidetään, oppimistaidoissa haasteita

Suurin osa ammattioppilaitosten opiskelijoista voi hyvin, ja arjen hallinta on kunnossa. Ammattioppilaitosten opiskelijoista 79 % pitää koulunkäynnistä. Koulunkäynnistä pitäneiden osuus oli tutkimuksessa pienentynyt kaikilla muilla paitsi ammattiin opiskelevilla. Ammatillisten oppilaitosten pojista jopa 83 % ja 73 % tytöistä pitivät koulunkäynnistä.

Viihtyvyys näkyy myös opiskelurauhaa ja opettajasuhdetta kuvaavissa vastauksissa. Opiskelijoista 84 % mielestä omassa luokassa tai ryhmässä on hyvä työskentelyrauha. Lisäksi 74 % kokee saaneensa opettajalta välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua. Lähes kaikilla ammattiin opiskelevilla on koulun lisäksi muuta mielekästä tekemistä; yhdeksän kymmenestä harrastaa vähintään kerran viikossa.

Joiltain osalta opiskelijoiden hyvinvointi on kuitenkin heikentynyt. Vaikka opinnoissa viihdytään, opiskelijoista 41 % kokee, että heillä on vaikeuksia oppimistaidoissa.

Päihteidenkäyttö vähentynyt pitkään

Erityisesti ammattiin opiskelevien ryhmässä runsas alkoholin käyttö ja päivittäinen tupakointi on laskenut tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Samalla raittiiden opiskelijoiden määrä on kohonnut. Nyt päivittäin tupakoivia on n. 13 %, kun vuonna 2008 heitä oli vielä 40 %. Toisaalta osa pojista on siirtynyt nuuskan käyttäjiksi. Ammattiin opiskelevista pojista 18 % nuuskaa päivittäin.

Tredussa saa tukea aikuisilta

Tredulaisten vastauksissa korostuu myönteinen yhteisöllisyys, kun tuloksia verrataan valtakunnalliseen tasoon. Monen toimipisteen opiskelijat kokevat olevansa tärkeä osa ryhmäänsä ja erittäin usea opiskelija kokee saavansa tarvittaessa keskusteluapua oppilaitoksen aikuisilta. Myös kotisuhteet näyttävät monilla opiskelijoistamme olevan kunnossa, sillä moni tuntee keskusteluyhteyden vanhempiin olevan hyvä.

Kiusaaminen näyttää Tredussa olevan kansallista tasoa harvinaisempaa. Tässä on ollut myönteistä kehitystä Tredu-tasolla vuoden 2021 tuloksiin vertailtaessa. Harvempi opiskelijoistamme tuntee myös nettiin liittyviä negatiivisia tunteita; keskimääräistä harvempi roikkuu netissä sitä oikeastaan haluamatta ja harvemmat kokevat ahdistusta, jos eivät pääse nettiin.

Valtakunnallisesti on huomattavaa, että liikunnallisten opiskelijoiden määrä on laskenut vuosien mittaan. Tredussa monien toimipisteiden suunta on nyt ollut päinvastainen, ja ainakin tunnin päivässä liikkuvien opiskelijoiden osuus on kasvanut.   

Suurimmat haasteet tredulaisten vastausten mukaan liittyvät kouluruoan koettuun laatuun.

Tredu tukee opiskelijoidensa terveyttä monin keinoin

Meille Tredussa on tärkeää, että opiskelijamme voivat hyvin. Haluamme vahvistaa heidän hyvinvointiaan ja jaksamistaan sekä liittää heitä opiskeluyhteisöön. Tarjoamme opiskelijoille esimerkiksi mahdollisuuden maksuttomaan harrastamiseen Virtaa koulupäiviin -pajoissa. Pajoissa harjoitellaan kädentaitoja ja hankitaan ammattiosaamista koulupäivien lomassa ja niiden jälkeen. Pajat tarjoavat kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden harrastaa, löytää kiinnostavaa tekemistä koulun ohelle ja saada uusia kavereita.

School to Belong -työn kautta tunnistamme ja ennaltaehkäisemme yksinäisyyttä sekä tarjoamme tukea niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin. Tredu antaa opiskelijoille vaikuttamismahdollisuuksia; kehitämme opiskelijakuntatoimintaa ja otamme heidät mukaan suunnittelemaan opiskeluhuoltoa.

Lisätiedot

Opintoasiainjohtaja

Merja Sarvala