Opiskelijavalinnat jatkuvassa haussa

Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta eli opiskelijavalinnasta.

Perustutkinnot

Tredun ammatillisen perustutkinnon jatkuvan haun opiskelijavalinnassa noudatetaan pisteytystä, jos hakijoita on enemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja. Pisteytys muodostuu seuraavista tekijöistä:

 1. Hakijalla ei ole ammatillista tutkintoa tai työllistymistä tukevaa työkokemusta tai hän ei voi työllistyä enää aiemmalla koulutuksellaan.
 2. Hakija ei voi jatkaa nykyisessä ammatissaan terveydellisten syiden vuoksi.
 3. Hakijan koulutustarve liittyy nykyisessä työssä kehittymiseen.
 4. Hakija on motivoitunut opiskelemaan ja hänellä on suunnitelmia koulutuksesta hankitun osaamisen hyödyntämiseksi.
 5. Hakijalla on riittävät opiskeluvalmiudet alan opintoihin tai oppilaitoksessa on riittävät tukitoimet opintoihin. Opintojen toteutustapa on hakijalle sopiva.
 6. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.
 7. Työvaltaisissa toteutuksissa voidaan antaa pisteitä aiemmasta työkokemuksesta.

Tasapistetilanteessa etusijalla on hakija, jolla ei ole ammatillista koulutusta. Tämän jälkeen tasapisteissä olevien hakijoiden kesken suoritetaan arvonta.

Joissain hakukohteissa voi olla vaatimuksena esim. pohjakoulutuksena aiemmin suoritettu lukio tai ammatillinen perustutkinto, suoritettu B-luokan ajokortti tai vähimmäisikä tai hakijan tulee tehdä jokin alan oppimisvalmiuksia mittaava ennakkotehtävä.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin vaaditaan yleensä aiemmin hankittua osaamista alalta. Osaaminen on hankittu joko kouluttautumalla ja / tai työkokemuksen kautta. Löydät opiskelijavalinnan kriteerit koulutuksen esittelysivuilta.

Valintapäätös

Tiedon opiskelijaksi valitsemisesta saat sähköpostitse tai pyytäessäsi kirjepostina. Päätöksen lisäksi saat ohjeistuksen, miten otat opiskelupaikan vastaan tai peruutat sen.

Muita opiskelijavalintaan vaikuttavia asioita

Kielitaito

Tredussa opetus ja tutkinnon suorittaminen tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Opinnoista ja tutkinnon suorittamisesta selviytyäkseen opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Jos äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan tulee osoittaa kielitaitonsa todistuksella tai osallistumalla Tredun kielikokeeseen. Jos et osallistu kielikokeeseen, hakemuksesi peruuntuu. Lue lisää tutkintojen kielitaitotasoista täältä.

Terveydentilavaatimukset

On hyvä huomioida jo hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia kuten:

 • pitkäaikaissairauksia
 • allergioita
 • näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteita

Ota yhteys Tredun opinto-ohjaajiin. Heiltä saat tietoa, millaiset mahdollisuudet sinulla on opiskella ja työskennellä haluamallasi alalla. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät täältä (lisää linkki)

Alla olevaan haitarivalikkoon on koottu tutkinnoittain ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Klikkaa sinua kiinnostavan tutkinnon nimeä nähdäksesi enemmän.

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää lentokonealan käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein
  • puutteellinen värinäkö (Ishihara 15/15)
  • hankala käsi-ihottuma
  • allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
  • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • insuliinihoitoinen diabetes
  • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
  • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
  • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • munuaissairaudetpsyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin ja/tai työssäoppimiseen osallistumisen kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • näön tai kuulon heikkous
  • mielenterveys- ja päihdeongelma
  • tasapainoelimistön toiminnan häiriö
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • sellaiset synnynnäiset tai hankitut sairaudet, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet jatkuvassa haussa

Pääsy- ja soveltuvuuskokeella mitataan hakijoiden valmiuksia toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Tredussa järjestetään hakijoille pääsy- ja soveltuvuuskokeet neljässä perustutkinnossa: lentokoneasennuksen, metsäalan perustutkinto (metsäkoneenkuljettaja) sekä kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa.

Jos et osallistu kokeeseen, et voi tulla valituksi opiskelijaksi näihin tutkintoihin. Tällöin hakemuksesi peruuntuu.

Löydät lisätietoa jatkuvan haun pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ajankohdista sekä kokeen toteutuksesta ja arvioinnista klikkaamalla sinua kiinnostavan tutkinnon nimeä alla olevasta haitarivalikosta.

 • Lentokoneasennuksen perustutkinnon jatkuvan haun hakijat testataan samaan aikaan yhteishaun hakijoiden kanssa.

  Valtakunnallinen lentokoneasennuksen pääsy- ja soveltuvuuskoe:
  Ajankohta
  ei vielä tiedossa.
  Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat ohjeet ja linkki kokeeseen sähköpostilla.

  Koe muodostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Kykytestit (suomen kieli, englannin kieli, laskutaito ja mekaaninen päättelykyky, keskittymiskyky ja sääntöjen noudattaminen) 0-4 pistettä

  • Persoonallisuustestit (työkäyttäytyminen) 0-2 pistettä

  • Videohaastattelu 0-4 pistettä

  Tarvittaessa voidaan järjestää henkilökohtainen haastattelu vielä erillisenä päivänä.

  Jos haastattelusta saa 0 pistettä, koetulos hylätään.

  Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Pääsykokeeseen osallistuva tarvitsee kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on kamera. Laskimia ei tarvita kokeen suorittamiseksi.

 • Metsäalan pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu haastattelusta ja simulaatiotehtävistä.

  Tällä hetkellä ei tiedossa seuraavaa pääsy- ja soveltuvuuskokeen ajankohtaa.

 • Soveltuvuuden arvioinnin toteuttaa on Dexter Oy.

  Jatkuvan haun soveltuvuuden arviointipäivät loppuvuonna 2023 ovat: 21.6 | 24.7 | 23.8. | 20.9. | 18.10. | 15.11. | 13.12.  Muutokset mahdollisia.

  Pääsy- ja soveltuvuustestit järjestetään yleensä iltaisin klo 16 – 20, Tredun Santalahdentien toimipisteessä, os. Santalahdentie 10, Tampere. Testi kestää n. 4 tuntia.

  Pääsy- ja soveltuvuustesti ja pisteytys perustuu sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisiin valintaperusteisiin.

  Kokeessa ja psykologin haastattelussa arvioitavat asiat:

  • Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 pistettä
  • Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-3 pistettä
  • Oppimisvalmiudet ja ongelmanratkaisukyky 0-3 pistettä
  • Soveltuvuus alalle 0-1 pistettä

  Jokaisesta osa-alueesta on saatava tulokseksi yli 0 pistettä.

  Soveltuvuuden arvioinnin sisältö:

  • Opiskeluvalmiuksia kartoittavat tehtävät (esim. matematiikka ja looginen päättely)
  • Psykologiset persoonallisuustestit ja kyselyt
  • Psykologin haastattelu

  1—10 eli hyväksytty testitulos tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuus päästä opiskelemaan, 0 eli hylätty – et voi päästä opiskelemaan tällä kertaa. Voit hakea uudestaan myöhemmin. Opiskelijavalinnan tuloksen saat Tredusta sähköpostilla. Jos haluat palautetta testituloksistasi, saat kokeessa sitä varten ajan ja puhelinnumeron.

  Koetilaisuudessa osallistujalta kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan pääsy- ja soveltuvuustestiä varten. Palveluntuottaja noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa, henkilötietolain (523/1999) edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa, tietojen suojaamista koskevia säännöksiä ja muuta tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä mitä tilaaja on asiakastietojen käsittelystä ja tietoturvan toteuttamisesta kulloinkin ohjeistanut.