Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin, ja se on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinnon suorittanut toimii asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti. Hän osaa käyttää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä hyödyntää työssään alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemusta.

Tutkinnon sisältö ja toteutus

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutustu mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojen kanssa.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä, 50 osp
  • Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat on laadittu siten, että niiden suorittaminen edellyttää opiskelijalta mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon pakollisten tutkinnon osien sisällön hallintaa. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät ja laajentavat opiskelijan osaamista ja antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat:

  • Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen, 25 osp
  • Laajentuvassa yhteisössä toimiminen, 25 osp
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 25 osp

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

Tutkintokoulutus kestää noin 1,5 vuotta ja se sisältää lähiopetusta kaksi päivää kuukaudessa, itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä, opintokäyntejä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Osaaminen osoitetaan näytöillä työelämässä käytännön työtehtävissä.

Hinta
Omaehtoinen koulutus
Koko tutkinto: 400 €
Osatutkinto: 200 €/ 1 tutkinnon osa

Oppisopimuskoulutus: maksuton

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa. Kaikki tutkinto- tai osatutkintotavoitteiset koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina opiskelijaksi ottamispäivänä.