Erityinen tuki ja varhainen tuki

Erityisellä tuella tarkoitamme opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Sinulla on oikeus erityiseen tukeen, jos oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitset erityistä opiskelun tukea. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että saavutat tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.

Meillä erityinen tuki on kaikkien asia.

Järjestämme tukea yleensä yhdistettynä muuhun opetukseen siten, että opiskelet samoissa ryhmissä muiden kanssa niin kutsutussa integroidussa erityisopetuksessa. Erityiset tukitoimet päätetään ja suunnitellaan yhteistyössä sinun ja huoltajasi kanssa. Tukitoimien toteutukseen osallistuu useita oppilaitoksen eri toimijoita kuten erityisopettaja, ammatillinen ohjaaja, opettajat, opinto-ohjaaja jne.

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.

Kampusten koordinoivat erityisopettajat

Varhainen tuki

Varhaisella tuella tarkoitetaan opiskelijasta välittämistä, opiskeluun liittyvien vaikeuksien varhaista tunnistamista, niiden puheeksi ottamista ja ratkaisujen hakemista yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa oppilaitoksen toimijoita ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Meille tredulaisille on tärkeää, että opiskelijoidemme opinnot etenevät, osaaminen lisääntyy, ammattitaito kehittyy ja opiskelijat voivat hyvin. Varhaista tukea ja puuttumista varten on opetus- ja ohjaushenkilöstölle laadittu ohjeistus.

Jokaisella opiskelijalla on nimetty omaopettaja, joka on opiskelijan ensisijainen tuki ja ohjaaja opinnoissa. Opiskelija ja omaopettaja tekevät yhdessä henkilökohtaisen suunnitelman opiskeluun (HOKS). Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijan HOKS:n laadintaan ja päivittämiseen. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan yksilöllinen tilanne, osaaminen ja oppimisen tuen tarpeet ja toiveet. Opiskelijan tulee noudattaa yhdessä tehtyä suunnitelmaa. Huoltaja pystyy seuraamaan Wilmassa opintojen etenemistä. Opiskelija voi antaa huoltajalle luvan Wilma-oikeuksiin myös täysi-ikäiseksi tultuaan.

Jos opiskelija ei pidä kiinni sovitusta suunnitelmasta, asia otetaan puheeksi opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa. Ratkaisuja mietitään yhdessä oppilaitoksen toimijoita ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Huolta herättäviä asioita ovat esimerkiksi poissaolot, puuttuvat opintosuoritukset tai häiritsevä käytös. Tilanteisiin puututaan varhaisen tuen ja muiden oppilaitoksessa laadittujen ohjeistusten mukaisesti.

OMA-opettajan lisäksi opiskelijan tukena on Tredussa monenlaisia toimijoita, jotka ovat mukana opintojen etenemisen tukemisessa ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan itse puheeksi huolen aiheita, joilla on vaikutusta opiskeluun.

CREAR digitaalinen palveluntarpeenarviointi