Tredun asuntolan järjestyssäännöt

Tredun Metsätien opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt

Tredun Metsätien asuntolan säännöt täydentävät Tredun järjestyssääntöjä. Mikäli opiskelijalle on osoitettu asunto opiskelija-asuntolasta, hänen asumistaan koskevat oikeudet, velvollisuudet ja kurinpitotoimet käsitellään ammatillisen koulutuksen lain ja asetuksen mukaisesti opiskelija-asuntolan sääntöjen osoittamalla tavalla (L531/2017, § 86).

Metsätien toimipisteen asuntola Ylöjärven Kurussa on osa Tampereen seudun ammattioppilaitosta, joten asuntolassa
asuvan tulee noudattaa näiden järjestyssääntöjen lisäksi myös Tredun järjestyssääntöjä.

 • Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää kaikkien asuntolassa asuvien viihtyvyyttä sekä turvata mahdollisuus häiriöttömään asumiseen ja opiskeluun sekä turvalliseen asuinympäristöön. Jokaisen opiskelija-asuntolassa asuvan on asumisessaan otettava huomioon muut asukkaat ja siten edistettävä hyvän yhteishengen syntymistä opiskelijayhteisössä.

 • Asuntola-alueeksi katsotaan koko Tredun Metsätien toimipisteen oppilaitosalue.
  Järjestyssääntöjä sovelletaan myös asuntolassa vieraileviin henkilöihin.

 • Metsätien asuntolan tarkoitus on mahdollistaa kauempaa tulevien opiskelijoiden osallistuminen opintoihin. Asuntola on pääsääntöisesti tarkoitettu majoittumiseen arkisin, opiskelupäivinä.

  Asuntolapaikkaa haetaan Wilmassa Asuntolapaikka -hakemuksella lukuvuodeksi kerrallaan. Asuntolapaikkaa hakiessaan opiskelija hyväksyy ja sitoutuu toimimaan näiden järjestyssääntöjen mukaisesti.

  Asuntolan avain luovutetaan opiskelijalle kuittausta ja 70 €:n panttia vastaan.
  Avaimen luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.

  Asuntola-asumisen päättyessä opiskelija päivittää Asuntolapaikka -hakemuksen Wilmassa.
  Luovuttaessaan asuntolahuoneen ja huoneen avaimen asuntolaohjaajalle, tulee huoneen olla siivottu ja siinä kunnossa kuin se oli opiskelijalle annettaessa. Mikäli näin ei ole, voidaan jättää osa tai koko pantti palauttamatta opiskelijalle.

  1. Opiskelija-asuntolassa saavat asua ja yöpyä vain ne henkilöt, joille asumisoikeus on
  myönnetty. Asumisjärjestystä saa muuttaa vain asuntolaohjaajan luvalla.

  2. Asumisoikeuden edellytyksenä on, että opiskelija osallistuu säännöllisesti opetukseen. Asuntolassa voi koulupäivinä olla vain opettajan luvalla työjärjestyksen
  salliessa tai asuntolaohjaajan hyväksymällä syyllä.

  3. Asuntola-alueella on hiljaisuus klo 22–07. Tänä aikana vierailut toisten soluhuoneissa on kielletty.

  4. Vieraiden oleskelu asuntola-alueella on sallittu arkisin, kouluajan jälkeen, klo 22 saakka. Asuntolassa asuva opiskelija on vastuussa siitä, että myös hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä.

  5. Asuntolassa sairaana olemista pyritään välttämään. Pääsääntö on, että sairastunut
  lähtee kotiin sairastamaan.

  6. Viikonloppua ja loma-aikoja edeltävänä päivänä asuntolasta on poistuttava klo 18 mennessä. Asuntolaan tullaan opiskeluviikon alkaessa. Erityisestä syystä asuntolaan voi palata koulun alkamista edeltävänä päivänä klo 17 alkaen.

  7. Poikkeustapauksessa opiskelijalle voidaan myöntää lupa viikonloppu- tai muuhun asumiseen Wilman hakemuksella “Asuntolan viikonloppumajoituslupa”.

  8. Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Asuntolan omaisuuden rikkoutumiseen sovelletaan vahingonkorvauslakia.

  9. Kiusaaminen sekä toisen opiskelijan omaisuuden ottaminen tai rikkominen on ehdottomasti kielletty.

  10. Oppilaitos ei vastaa asuntolassa säilytettävästä opiskelijan henkilökohtaisesta omaisuudesta. Asukkaiden vastuulla on soluasunnosta lähtiessään lukita ovet, sulkea ikkunat sekä sammuttaa valot ja sähkölaitteet.

  11. Kiinteistöön, asumisturvallisuuteen ja asumisrauhaan liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa asukas on yhteydessä asuntolaohjaajaan ja tarvittaessa kiinteistöhuoltoon.

  12. Lemmikkieläinten tuominen asuntolaan on kielletty.

  13. Omien kalusteiden ja laitteiden tuominen asuntolaan on sallittu vain asuntolaohjaajan luvalla. Mikäli oman laitteen käyttämisestä aiheutuu haittaa, voidaan sen käyttö asuntolassa kieltää.

  14. Oppilaitoksen työvälineet säilytetään niitä varten osoitetuissa paikoissa.

  15. Mikäli henkilökunnalla on perusteltu syy epäillä, että asuinhuoneessa on opiskelijan tai toisten turvallisuutta vaarantava esine tai aine, voidaan asuinhuone tarkastaa opiskelijan läsnä ollessa. Opiskelijalle ilmoitetaan tarkastuksesta ja sen syystä etukäteen. Tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä. Mahdolliset esineiden tai aineiden haltuun ottamiset kirjataan ja asiasta ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajille.

  16. Asuntolassa asukas sitoutuu noudattamaan ja ylläpitämään yleistä järjestystä ja siisteyttä. Viikoittainen oman asuinhuoneen ja yhteisten tilojen siivous toteutetaan viikonlopun viettoon lähtemistä edeltävänä päivänä. Jos asukas laiminlyö siivouksen toistuvasti tai sotkee tahallisesti, on asuntolaohjaajalla oikeus tilata ulkopuolinen siistijä ko. opiskelijoiden kustannuksella.

  17. Siistijä käy siivoamassa yhteisten tilojen ja asuinhuoneiden tyhjät lattia- ja pöytäpinnat noin joka toinen viikko. Siistijä ilmoittaa siivouspäivän soluasunnon ilmoitustaululla. Asukkaiden tulee huolehtia, että lattia- ja pöytäpinnoilla ei ole irtotavaroita ja roskat on asianmukaisesti viety niille kuuluviin keräysastioihin.

  18. Tredu on savuton oppilaitos. Tupakan ja nuuskan lisäksi sähkötupakan, tupakkajäljitelmien, tupakan vastikkeiden ja nikotiininesteiden käyttö on kielletty oppilaitoksen ja asuntolan tiloissa ja alueilla. Kielto koskee myös hallussapitoa alaikäisten osalta.

  19. Tredu on päihteetön oppilaitos. Kaikkien päihdyttävien aineiden käyttö ja niihin liittyvien välineiden hallussapito sekä päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen on opiskelija-asuntolassa ja oppilaitoksen alueella ehdottomasti kielletty kaikilta. Kielto koskee myös täysi-ikäisiä.

  20. Mikäli opiskelijaa epäillään päihtyneeksi, hänellä on mahdollisuus osoittaa epäily aiheettomaksi puhallustestauksella tai esittämällä huumausainetestiä koskeva todistus koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla. Päihtynyt alaikäinen kotiutetaan huoltajan kustannuksella. Täysi-ikäinen velvoitetaan poistumaan alueelta.

  21. Tupakkatuotteiden ja päihteiden myyminen ja välittäminen sekä huumausaineiden hallussapito on aina rikos ja siitä ilmoitetaan poliisille.

  22. Kuvaaminen ja videoiminen ja tallenteiden levittäminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on sallittu vain asianosaisten luvalla.

  23. Asuntolassa katseltavien elokuvien ja tallenteiden katselussa on huomioitava ikäsuositukset. Aikuisviihteen sekä rasististen ja raakaa väkivaltaa sisältävien tallenteiden katselu on asuntolatiloissa kielletty.

  24. Uhkapelien pelaaminen on kielletty.

  25. Aseiden, aseiksi luokiteltavien välineiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden säilyttäminen ja valmistaminen asuntolassa ja oppilaitoksen alueella on ehdottomasti kielletty.

  26. Avotulen käyttö oppilaitoksen alueella on sallittu vain siihen tarkoitukseen osoitetuissa ulkoalueiden paikoissa. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen käyttö on kokonaan kielletty. Kynttilöiden polttaminen ja ilotulitteet eivät ole sallittuja.

  27. Oppilaitoksen alueella liikutaan asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen. Tarpeeton ajelu oppilaitoksen alueella on kielletty.

  28. Ajoneuvojen, kuten auton, mopoauton, mopon ja polkupyörän, pysäköinti, huolto ja säilytys on sallittu vain niille merkityillä tai varatuilla paikoilla. Ajoneuvoihin tarvittavat polttoaineet ym. säilytetään asuntolaohjaajan erikseen osoittamassa paikassa.

 • Asuntolan säännöt ja ohjeet on laadittu turvallisen, viihtyisän ja mukavan opiskeluajan takaamiseksi. Asuntolaohjaajat valvovat järjestyssääntöjen noudattamista. Jos opiskelija ei jostain syystä noudata yhteisesti sovittuja sääntöjä, häntä pyritään ensivaiheessa ohjaamaan kasvatuksellisin keinoin. Kurinpitoseuraamuksia annettaessa otetaan huomioon rikkomuksen laatu sekä opiskelijan ikä ja kehitystaso. Opiskelijalla on aina ennen seuraamuksia mahdollisuus antaa selvitys tapahtuneesta. Myös alaikäisen huoltajaa kuullaan ennen toimenpiteitä.

  Tupakkalain rikkomisen seuraamukset määräytyvät Tredun yleisten järjestyssääntöjen mukaisesti.

  Alaikäisten opiskelijoiden kohdalla asuntolaohjaajat tai opiskeluhuollon toimijat ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen lain velvoittamissa tapauksissa.

  Koulutuksen järjestäjän asuntolassa asuvalle opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti asuntolan tiloissa taikka rikkoo asuntolan järjestystä. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 86§).

  Kirjallisen varoituksen ja asuntolasta erottamisen päätökseen voi hakea muutosta
  Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.