Tredun järjestyssäännöt

Tampereen seudun ammattiopiston järjestyssäännöt (voimaan 1.2.2024)

Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata Tampereen seudun ammattiopiston (jäljempänä Tredun) opiskelijoille, henkilöstölle sekä vierailijoille oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun.

Järjestyssäännöt perustuvat lakeihin ja asetuksiin, mm. ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin (531/2017), ammatillisesta koulutuksesta annettuun asetukseen (673/2017), tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettuun lakiin (1215/2020), oppivelvollisuuslakiin (1214/2020), perusopetuslakiin (628/1998), järjestyslakiin (612/2003) ja työturvallisuuslakiin (738/2002). Ammatillisen koulutuksen laissa määrättynä ammatillisen koulutuksen toiminnasta vastaavana rehtorina Tredussa toimii johtaja, ammatillinen koulutus.

Tarkemmat toimintaohjeet ovat Tredun käytössä olevissa sähköisissä alustoissa, kuten Tredun JokaOpe-Moodle, Wilma, Tasku ja Teams. Järjestyssääntöjä täydentää Tredun lakisääteinen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n 3 momentin mukainen suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

 • Järjestyssäännöt ovat voimassa Tredun toimipisteiden alueilla sekä muissa opiskeluun välittömästi liittyvissä tilanteissa ja oppimisympäristöissä. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia oppimisympäristöissä toimivia tai vierailevia henkilöitä.

  Tredun alueiksi määritellään toimipisteiden tontit ja/tai niillä sijaitsevat rakennukset sekä alueet, joilla opiskelijat ovat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisissa tehtävissä ja suorittamassa työssäoppimista. Opiskeluun välittömästi liittyviä tilanteita ovat myös Tredun järjestämät, opiskeluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet sekä opiskelijoiden Tredun tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat ja henkilöstö edustavat Tredua ja Tampereen kaupunkia työnantajana ja koulutuksen järjestäjänä.

  Lisäksi opiskelijan tulee noudattaa työpaikan toimintaohjeita ja määräyksiä sekä hyviä käytöstapoja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisessa opiskelussa työpaikoilla. Opiskelijan tulee noudattaa myös Tredun muita toimintaohjeita

 • Oppilaitosyhteisön kaikilla jäsenillä on oikeus turvalliseen työ- ja opiskeluympäristöön.

  Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista opetusta, ohjausta ja opinto-ohjausta sekä tarvitsemaansa tukea.

  Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen eri oppimisympäristöissä ja muissa opetukseen liittyvässä oppilaitoksen toiminnassa (tapahtumat, teemapäivät, retket ym.).

  Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti eri
  oppimisympäristöissä.

  Opiskelijan on noudatettava järjestyssääntöjä sekä oppilaitoksen henkilökunnan antamia opiskelu- ja työrauhan ylläpitoon, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä.

  Opiskelijan on varauduttava oppimistilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan asianmukaisin välinein ja varustein.

  Työpaikalla järjestettävän oppimisen aikana opiskelija noudattaa työpaikalla sovittuja työaikoja ja sääntöjä sekä ilmoittaa poissaolostaan välittömästi työpaikan sovitulle edustajalle tai vastuuhenkilölle ja ohjaavalle opettajalle

 • Oppilaitosyhteisön jokainen jäsen) on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Oppimisympäristöihin kuulumattomasta toiminnasta tulee ilmoittaa henkilöstölle. Tredussa ei hyväksytä kiusaamista, häirintää tai epäasiallista kohtelua missään muodossa. Opettajalla on oikeus määrätä häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, tai koulutuksen järjestäjän järjestämästä tilaisuudesta. Jos opiskelija ei noudata edellä mainittua poistumismääräystä, rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa opiskelija edellä luetelluista oppimistiloista tai Tredun järjestämästä tilaisuudesta.

  Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

  Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

 • Kaikissa oppimistilanteissa, etenkin käytännön tehtävissä, on käytettävä huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti henkilönsuojaimia ja muita varusteita ja asiallista vaatetusta, jonka tulee olla asianmukaista myös siten, ettei siitä aiheudu tapaturman vaaraa.

  Työturvallisuusmääräyksiä ja – ohjeita on noudatettava ehdottomasti kaikissa oppimisympäristöissä. Tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Turvallisuuteen liittyvistä puutteista on ilmoitettava viipymättä vastuuhenkilölle. Jos opiskelija ei ohjeista huolimatta suostu käyttämään suojavälineitä tai työssä tarvittavia varusteita, hänen työskentelynsä on estettävä, mikäli tilanteessa on mahdollista altistua tapaturmalle.

  Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 68 §:n nojalla oppilaitoksissa järjestettävän koulutuksen julkisuutta voidaan rajoittaa perustellusta syystä. Esimerkiksi työturvallisuuden takaaminen voi olla tällainen syy. Työpaikalla järjestettävä koulutus ei ole julkista, joten opiskelija ei saa tuoda työpaikalle käytännön oppimistilanteisiin ulkopuolisia henkilöitä ilman lupaa. Opettajalla on oikeus määrätä häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, tai koulutuksen järjestäjän järjestämästä tilaisuudesta. Jos opiskelija ei noudata edellä mainittua poistumismääräystä, rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa opiskelija edellä luetelluista oppimistiloista tai Tredun järjestämästä tilaisuudesta.

  Järjestyslaissa kielletään yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla kyseisen lain 3 §:n tarkoittamilla tavoilla. Järjestyslain noudattamista valvoo poliisi, johon tarvittaessa otetaan yhteys, mikäli järjestyslakia rikotaan tai syyllistytään rikokseen.

  Tredun käytössä olevilla alueilla ja oppimisympäristöissä liikkuvan tai oleskelevan tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan opiskeluoikeutensa tai muun asiointinsa tarkoitus. Mikäli opiskelija poistuu luvatta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesta oppimisympäristöstä, ei hänen opiskeluunsa liittyvä vakuutusturva ole enää voimassa.

  Rehtorilla ja opettajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine, joka on tarkoitus ottaa opiskelijalta haltuun.

 • Tredun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Toiminnassa tarvittavia raaka- ja tarveaineita sekä koneita ja työvälineitä on käsiteltävä ohjeiden mukaisesti. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävittää Tredun omaisuutta, hänen tulee ilmoittaa siitä heti opettajalle. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.

  Tredun omaisuuden lainaamiseen on saatava aina lupa asianomaisesta omaisuudesta vastaavalta henkilöltä.

  Tredun tiloissa säilytetään ainoastaan oppilaitoksen toimintaan liittyviä esineitä, tarvikkeita ja materiaaleja. Tredu ei näin ollen vastaa henkilökohtaisten tavaroiden säilytyksestä eikä niille tapahtuvista vahingoista

 • Työvälineitä, kuten puhelimia ja tietokoneita, käytetään oppimistilanteissa vain opiskelutarkoituksiin ja henkilöstön osalta työn tekemiseen. Opiskelija ja henkilöstö pitävät huolen siitä, etteivät mobiililaitteet häiritse työpäivän aikana. Kaikenlaisten kuvien, videoiden tai tallenteiden levittäminen ja julkaiseminen, esim. internetissä, sosiaalisessa mediassa tai tulosteena ilman kuvattavan suostumusta on kielletty.

  On noudatettava erillisiä tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja Tredun ja Tampereen lukioiden tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttösääntöjä.

 • Päihteiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen Tredun tiloissa ja oppitunneilla, käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä sekä Tredun järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Jokainen on velvollinen puuttumaan asiaan, jos tekee päihteisiin liittyviä havaintoja.

  Tupakkalain (549/2016) 74§:n mukaan tupakkatuotteiden (savukkeiden, sikarien, sähkötupakan, nuuskan ja nikotiinipussien) käyttö on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. Edellä mainittu kielto Tredussa koskee myös opiskelija-asuntoloita ja niiden käytössä olevia ulkoalueita. Tupakkalaki kieltää alle 18-vuotiaalta henkilöltä tupakkatuotteen hallussapidon (118§). Lisäksi tupakkalain 53 §:n mukaan on kiellettyä myydä, muutoin luovuttaa tai välittää tupakkatuotteita alle 18-vuotiaalle. Lisäksi kiellettyä on
  elinkeinotoiminnassa myydä tai muutoin luovuttaa tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä ja sähkösavukkeita alle 18-vuotiaalle.

  Mikäli opiskelija tupakoi Tredun tiloissa tai alueilla, kertoo henkilökuntaan kuuluva tupakoivalle opiskelijalle, että tupakointi on kielletty tupakkalain perusteella ja että toistuvasta tupakointirikkomuksesta seuraa kirjaus Wilmaan sekä ilmoitus huoltajalle. Mikäli opiskelija rikkoo uudelleen tupakointikieltoa, annetaan hänelle kirjallinen huomautus ja ilmoitetaan tästä myös huoltajalle. Mikäli opiskelija kirjallisesta huomautuksesta huolimatta rikkoo uudelleen tupakointikieltoa, hänelle annetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 85 §:n perusteella kirjallinen varoitus järjestyssääntörikkomuksesta sekä ilmoitetaan tästä huoltajalle.

  Tupakkalaki koskee kaikkia oppilaitoksen alueilla ja oppimisympäristössä liikkuvia ja asioivia henkilöitä.

  Tupakkalain valvonta kuuluu koko henkilökunnalle. Tupakkalain rikkomisesta voidaan ilmoittaa myös poliisille, mikä voi johtaa sakkorangaistukseen tupakointirikkomuksesta.

  Uhkapelien pelaaminen Tredun tiloissa ja oppitunneilla, käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä sekä Tredun järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty

 • Tredun toimipisteiden alueilla noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymistapoja ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986) sekä yhdenvertaisuuslakia (1325/2014).

  Tredun tilat sisällä ja ulkona pidetään siisteinä. Myös toimipisteiden välitön lähiympäristö tulee pitää siistinä. Tredun tiloissa ammatillisen koulutuksen toimintaan liittymättömän materiaalin esittäminen ja levittäminen edellyttää toimipistepäällikön tai -vastaavan lupaa.

  Oppilaitoksen alueella liikutaan asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen. Tarpeeton ajelu oppilaitoksen alueella on kielletty. Kulkuvälineet jätetään niille varatuille paikoille ja pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä.

 • Seuraamukset rikkomuksista perustuvat ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) annettuun lakiin sekä aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden osalta perusopetuslakiin (628/1998).

  Seuraamuksia ovat häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen, keskustelu opiskelijan kanssa, kirjallinen varoitus, opetukseen osallistumisen epääminen enintään kolmeksi päiväksi, kiellettyjen esineiden ja aineiden tarkastaminen ja haltuunotto, määräaikainen erottaminen sekä opiskeluoikeuden peruuttaminen. Tupakkalain rikkomisesta säädetään tupakkalaissa (549/2016).

 • Tredun Metsätien asuntolan järjestyssäännöt täydentävät Tredun järjestyssääntöjä. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 103 §:n 1 momentin mukaan asuntolan järjestyssäännöissä voidaan antaa asuntolan turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä momentissa tarkemmin säädetyistä asioista tarkempia määräyksiä. Asuntolassa asuvan opiskelijan tulee noudattaa sekä Tredun järjestyssääntöjä, että asuntolan järjestyssääntöjä, jotka lainsäädännön ohella määräävät opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

  Asuntolassa asuvan opiskelijan seuraamukset rikkomuksista perustuvat ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin, jossa on säädetty kurinpidosta asuntolassa 86 §:ssä (531/2017)

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun järjestyssäännöt selkokielellä (voimaan 1.2.2024)

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa on säännöt, joita kaikkien pitää noudattaa.
Säännöt ovat tärkeitä, jotta kaikilla on turvallista ja mukavaa opiskella ja työskennellä.
Säännöt kertovat, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia opiskelijoilla ja henkilökunnalla on.
Säännöt koskevat myös niitä, jotka vierailevat Tredun tiloissa.
Säännöt perustuvat Suomen lakeihin ja asetuksiin.
Säännöt kertovat myös, mitä seuraa, jos niitä rikkoo.

 • Järjestyssäännöt koskevat kaikkia, jotka vierailevat tai opiskelevat Tredun tiloissa tai muissa määrätyissä opiskelupaikoissa.

  Järjestyssäännöt ovat voimassa Tredun toimipisteissä ja niiden ulkoalueilla.

  Säännöt ovat voimassa myös silloin, kun opiskelija opiskelee työpaikalla tai muualla, missä opiskelijan täytyy olla opintojensa takia.

  Järjestyssäännöt ovat voimassa myös silloin, kun Tredu järjestää tai Tredun tiloissa järjestetään tapahtumia.

  Työpaikalla ollessa täytyy noudattaa myös työpaikan sääntöjä ja tapoja.

  Myös muita Tredun voimassa olevia ohjeita täytyy noudattaa.

 • Kaikilla Tredussa on oikeus olla turvassa ja viihtyä.

  Opiskelijalla on oikeus saada hänelle sopivaa opetusta, ohjausta ja tukea.

  Opiskelijan täytyy osallistua opetukseen ja näyttöihin, jotka kuuluvat hänen opintoihinsa.

  Opiskelijan täytyy tehdä tehtävänsä hyvin ja käyttäytyä kunnolla.

  Opiskelijan täytyy noudattaa Tredun sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita.

  Opiskelijan täytyy olla valmis opiskeluun ja ottaa mukaan tarvittavat välineet ja varusteet.

  Kun opiskelija on työpaikalla, hänen täytyy noudattaa työpaikan sääntöjä ja sovittuja työaikoja. Opiskelijan täytyy myös ilmoittaa työpaikalle ja ohjaavalle opettajalle, jos hän on poissa.

 • Kaikki Tredussa pitävät huolta siitä, että oppilaitoksessa on hyvä olla ja opiskella.

  Kukaan ei saa kiusata, häiritä tai kohdella epäreilusti toisia. Jos niin tapahtuu, täytyy siitä kertoa opettajalle.

  Jos opiskelija häiritsee, käyttäytyy väkivaltaisesti tai vaarantaa toisten turvallisuuden, opettaja voi määrätä hänet poistumaan oppitunnilta tai tilaisuudesta. Jos opiskelija ei tottele, rehtori tai opettaja voi poistaa hänet oppitunnilta tai tilaisuudesta.

  Opiskelijan pitää tehdä tehtävänsä hyvin ja käyttäytyä asiallisesti.

  Opiskelijan pitää kunnioittaa muita ihmisiä.

  Toisten turvallisuutta tai terveyttä ei saa vaarantaa.

  Ketään ei saa kiusata tai syrjiä.

  Opiskelija ei saa tuoda oppilaitokseen tai työpaikalleen vaarallisia aineita tai esineitä.

 • Opiskelussa ja käytännön töissä tulee suojautua vaaroilta.

  Suojavarusteiden käyttö on välttämätöntä.

  Turvallisuusohjeita tulee noudattaa kaikissa opiskelu- ja työskentelypaikoissa.

  Turvallisuusongelmista tulee ilmoittaa heti opettajalle tai muulle vastuuhenkilölle.

  Suojavarusteiden käyttämättä jättäminen voi johtaa työskentelyn keskeyttämiseen.

  Joskus opiskelu tapahtuu työpaikalla, jolloin työpaikan sääntöjä ja ohjeita tulee noudattaa.

  Ulkopuolisia ei saa tuoda työpaikalle ilman lupaa.

  Häirintä tai uhkaava käytös voi johtaa poistumiskäskyyn. Jos käskyä ei noudateta, opettaja tai rehtori voi poistaa henkilön tilasta.

  Lain rikkomisesta ilmoitetaan poliisille.

  Oppilaitoksen alueella tai opiskelupaikassa tulee tarvittaessa näyttää opiskelijakortti tai kertoa, miksi on paikalla.

  Luvaton poistuminen opiskelupaikasta johtaa vakuutusturvan menettämiseen.

  Opettaja tai rehtori voi tarkistaa opiskelijan tavarat ja vaatteet.

  Kielletyt tai vaaralliset esineet voidaan ottaa pois.

 • Tredun tavaroita täytyy käsitellä varovaisesti ja huolellisesti.

  Opettajalle on kerrottava heti, jos jokin menee rikki tai häviää. Rikkoutuneesta tavarasta pitää maksaa korvaus.

  Tavaroiden lainaamiseen täytyy pyytää lupa. Lainata voi vain oppilaitoksen tavaroita.

  Oppilaitoksessa saa säilyttää vain opiskeluun liittyviä tavaroita.

  Oppilaitos ei korvaa, jos opiskelijan omat tavarat katoavat tai menevät rikki.

 • Työvälineitä saa käyttää vain opiskeluun tai työhön. Työvälineet ovat esimerkiksi puhelimia ja tietokoneita.

  Puhelimen tai tietokoneen käyttö ei saa häiritä opiskelua tai muita ihmisiä.

  Muista ihmisistä otettuja kuvia, videoita tai äänitteitä ei saa julkaista ilman lupaa.

  Tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja Tredun ja Tampereen lukioiden laitteisiin liittyviä käyttösääntöjä on noudatettava.

 • Tredun tiloihin ja oppitunneille ei saa tuoda päihteitä. Päihteiden käyttö on kielletty.

  Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty Tredun tiloissa ja alueella. Tupakkatuotteita ovat esimerkiksi savukkeet, sikarit, sähkötupakka, nuuska ja nikotiinipussit.

  Tupakkatuotteiden käyttökielto koskee kaikkia Tredun tiloissa liikkuvia henkilöitä.

  Tupakkatuotteiden käytöstä voidaan huomauttaa opiskelijaa.

  Toistuvasta tupakkatuotteiden käytöstä voidaan ilmoittaa huoltajalle ja antaa kirjallinen huomautus.

  Jatkuvasta tupakkatuotteiden käytöstä voidaan antaa myös kirjallinen varoitus.

  Tredun tiloissa tai oppitunneilla ei saa pelata uhkapelejä.

 • Kaikilla on oikeus tulla kohdelluksi tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti.

  Tredun sisä- ja ulkotilat pidetään siistinä.

  Tredun tiloissa ei saa laittaa ilman lupaa esille mitään, mikä ei liity opiskeluun.

  Tredun ulkoalueilla täytyy ajaa varovasti.

  Autot ja pyörät täytyy jättää niille varatuille paikoille.

  Pelastustiet täytyy pitää vapaina.

 • Opiskelija voi saada seuraamuksia rikkoessaan järjestyssääntöjä.

  Häiritsevä tai vaarallinen opiskelija voidaan poistaa luokasta tai tilaisuudesta.

  Opiskelijan kanssa voidaan keskustella.

  Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus.

  Opiskelijaa voidaan kieltää osallistumasta opetukseen maksimissaan kolmen päivän ajan.

  Opiskelijan tavarat, vaatteet ja säilytystilat voidaan tarkastaa.

  Opiskelija voidaan erottaa määräajaksi.

  Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan peruuttaa.

 • Tredun asuntolassa asuvat opiskelijat noudattavat Tredun järjestyssääntöjä ja asuntolan omia sääntöjä.

  Asuntolan säännöt kertovat, mitä opiskelijat saavat ja eivät saa tehdä asuntolassa.

  Jos opiskelija rikkoo sääntöjä, hänelle voi tulla seuraamuksia.