Tredun järjestyssäännöt

Tampereen seudun ammattiopiston järjestyssäännöt (voimaan 20.9.2022)

Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijoille, henkilöstölle sekä
vierailijoille oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhdenvertaiseen ja
oikeudenmukaiseen kohteluun.

Järjestyssäännöt perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta (L531/2017) ja asetukseen ammatillisesta
koulutuksesta (A673/2017), lakiin tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (L1215/2020) sekä
perusopetuslakiin (L628/1998).

Tarkemmat toimintaohjeet ovat Tredun Moodle JokaOpessa ja Wilmassa. Järjestyssääntöjä täydentää
Tampereen seudun ammattiopiston lakisääteinen (L531/2017, 80 §) suunnitelma kurinpitokeinojen
käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

 • Järjestyssäännöt ovat voimassa Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteiden alueilla sekä muissa opiskelijan opiskeluun välittömästi liittyvissä tilanteissa ja oppimisympäristöissä. Ne koskevat kaikkia alueilla toimivia tai vierailevia henkilöitä.

  Ammattiopiston alueiksi katsotaan toimipisteiden tontit ja niillä olevat rakennukset sekä alueet, joilla opiskelijat ovat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisissa tehtävissä ja työpaikalla
  oppimassa. Opiskeluun liittyviä tilanteita ovat myös ammattiopiston järjestämät – opiskeluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet sekä opiskelijoiden ammattiopiston tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat Tredua.

  Lisäksi opiskelijan tulee noudattaa työpaikan toimintaohjeita ja määräyksiä sekä hyviä käytöstapoja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisessa opiskelussa työpaikoilla. Opiskelijan tulee noudattaa lisäksi Tampereen seudun ammattiopiston muita toimintaohjeita.

 • Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

  Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista opetusta, ohjausta, valmennusta ja opinto-ohjausta sekä tarvittavia tukipalveluja.

  Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa määriteltyihin osaamisen hankkimistoimenpiteisiin eri oppimisympäristöissä tai muissa opetukseen liittyvässä oppilaitoksen toiminnassa (tapahtumat, teemapäivät, retket ym.).

  Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti eri oppimisympäristöissä.

  Opiskelijan on noudatettava järjestyssääntöjä sekä oppilaitoksen henkilökunnan antamia opiskelu- ja työrauhan ylläpitoon, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita.

  Opiskelijan on varauduttava opetustilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan asianmukaisin välinein ja varustein.

  Työpaikalla järjestettävän oppimisen aikana opiskelija noudattaa työpaikalla sovittuja työaikoja ja sääntöjä ja ilmoittaa poissaolostaan välittömästi työpaikalle ja ohjaavalle opettajalle.

 • Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Oppimisympäristöihin kuulumattomasta toiminnasta tulee ilmoittaa henkilöstölle. Ammattiopistossa ei hyväksytä kiusaamista, häirintää tai epäasiallista kohtelua missään muodossa. Opettajalla on oikeus poistaa opiskelu- ja työrauhaa häiritsevä opiskelija oppimistilanteesta.

  Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

  Työrauhan ylläpitämiseksi oppilaitoksella on oikeus varmistaa, että oppilaitokseen ei tuoda eikä työpäivän aikana pidetä hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

 • Kaikissa opiskelutilanteissa on käytettävä ammattiopiston ohjeiden mukaisia työturvallisia työasuja,henkilökohtaisia suojaimia ja asiallista vaatetusta (L738/2002).

  Työturvallisuusmääräyksiä ja – ohjeita on noudatettava ehdottomasti kaikissa oppimisympäristöissä. Tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Turvallisuuteen liittyvistä puutteista on ilmoitettava välittömästi vastuuhenkilölle. Jos opiskelija ei ohjeista huolimatta suostu käyttämään suojavälineitä, hänen työskentelynsä on estettävä tapaturmalle alttiilla työvälineellä ja -paikalla.

  Opettajalla on oikeus poistaa muiden henkistä tai fyysistä turvallisuutta vaarantava opiskelija oppimistilanteesta.

  Mikäli opiskelija poistuu luvatta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesta oppimisympäristöstä, ei hänen opiskeluunsa liittyvä vakuutusturva ole voimassa.

 • Tampereen seudun ammattiopiston omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Toiminnassa tarvittavia raaka- ja tarveaineita on käsiteltävä ohjeiden mukaisesti. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävittää ammattiopiston omaisuutta, hänen tulee ilmoittaa siitä heti opettajalle. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvauslain (L 412/74) mukaan.

  Tampereen seudun ammattiopiston omaisuuden lainaamiseen on saatava aina lupa asianomaisesta omaisuudesta vastaavalta henkilöltä.

  Tampereen seudun ammattiopisto ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä eikä niille tapahtuvista vahingoista.

 • Teknisiä laitteita, kuten puhelimia ja tietokoneita, käytetään opetustilanteissa vain opiskelutarkoituksiin ja ottaen huomioon tekijänoikeudet. Kuvaaminen ja/tai äänittäminen ja tallenteen julkaiseminen tai levittäminen erilaisissa fyysisissä tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä on kielletty ilman erillistä lupaa.

  Erillisiä tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä on noudatettava.

 • Päihteiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ammattiopiston tiloissa ja toiminnoissa on kielletty. Jokainen on velvollinen puuttumaan asiaan, jos tekee päihteisiin liittyviä havaintoja.

  Tupakkalain (L549/2016 74 §) mukaan tupakkatuotteiden (myös sähkötupakan ja nuuskan) käyttö on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja opiskelijaasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakkalaki kieltää alle 18-vuotiaalta henkilöltä tupakan
  hallussapidon (118 §). Lisäksi tupakkalain mukaan on kiellettyä alle 18-vuotiaalle henkilölle myydä, välittää ja muuten luovuttaa tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä (53 §).

  Mikäli opiskelija tupakoi oppilaitoksen alueella, henkilökuntaan kuuluva kertoo tupakoivalle opiskelijalle, että tupakointi on kielletty tupakkalain perusteella ja että toistuvasta tupakointirikkomuksesta seuraa kirjaus Wilmaan sekä ilmoitus huoltajalle. Mikäli opiskelija rikkoo uudelleen tupakointikieltoa, annetaan hänelle kirjallinen huomautus ja ilmoitetaan tästä myös huoltajalle. Mikäli opiskelija kirjallisesta huomautuksesta huolimatta rikkoo uudelleen tupakointikieltoa, hänelle annetaan kirjallinen varoitus järjestyssääntörikkomuksesta sekä ilmoitetaan tästä huoltajalle. Tupakkalain rikkomisesta voidaan ilmoittaa tässä vaiheessa myös poliisille, mikä voi johtaa sakkorangaistukseen tupakointirikkomuksesta.

  Uhkapelien pelaaminen oppilaitoksessa on kielletty.

 • Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteiden alueilla noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymistapoja.

  Ammattiopistossa noudatetaan lakeja tasa-arvosta (L609/1986) ja yhdenvertaisuudesta (L1325/2014).

  Tampereen seudun ammattiopiston tilat sisällä ja ulkona pidetään siisteinä. Myös toimipisteiden välitön lähiympäristö tulee pitää siistinä. Ammattiopiston tiloissa ammatillisen koulutuksen toimintaan liittymättömän materiaalin esittäminen ja
  levittäminen edellyttää toimipistepäällikön tai -vastaavan lupaa.

  Oppilaitoksen alueella liikutaan asiaankuuluvaa varovaisuutta noudattaen. Tarpeeton ajelu oppilaitoksen alueella on kielletty. Kulkuvälineet jätetään niille varatuille paikoille ja pelastustiet jätetään avoimiksi.

 • Seuraamukset rikkomuksista perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta (L531/2017) sekä aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden osalta perusopetuslakiin (L628/1998).

  Seuraamuksia ovat häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen, kirjallinen varoitus, opetukseen osallistumisen epääminen enintään kolmeksi päiväksi, määräaikainen erottaminen sekä opiskeluoikeuden peruuttaminen. Tupakkalain rikkomisesta säädetään tupakkalaissa (L549/2016).

 • Tredun Metsätien asuntolan säännöt täydentävät Tredun järjestyssääntöjä. Mikäli opiskelijalle on osoitettu asunto opiskelija-asuntolasta, hänen asumistaan koskevat oikeudet, velvollisuudet ja kurinpitotoimet käsitellään ammatillisen koulutuksen lain ja asetuksen mukaisesti opiskelija-asuntolan sääntöjen osoittamalla tavalla (L531/2017, § 86).
  Linkki asuntolan järjestyssääntöihin.