Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla

Projektin päätavoitteena on luoda toimintamalli ilmastokestävään (suo)metsätalouteen ja tuottaa sekä jalkauttaa koulutusmateriaalia. Rahoittajana toimii Maatalousrahasto (maaseuturahasto). Projektin päätoteuttaja on Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina Tredu sekä Luonnonvarakeskus.

Maatalousrahasto logo
Logo ELY
Logo LUKE
Tredun logo

Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin päätavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta Ilmastokestävästä suometsänhoidosta sekä uudistaa ja monipuolistaa suometsien käsittelyä. 

Toimenpiteinä ovat suometsien käsittelyn monipuolistaminen uusilla menetelmillä, joilla saadaan ojitettujen turvemaiden tuottamat hiilipäästöt vähenemään. Uusilla käsittelytavoilla lisätään luonnon monimuotoisuutta, sekä varaudutaan ennalta ehkäisevästi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tuhoriskeihin sekapuustoisilla metsillä. Turvemaiden vesistökuormitukseen voidaan vaikuttaa merkittävästi olemassa olevalla puustolla, sekä sen optimaalisella käsittelyllä. Tuhkalannoitukset sopivat erityisen hyvin puolukkaturvekangas II:sta rehevimmille kohteille, jolloin turpeeseen sitoutunut fosfori saadaan puiden kasvun avuksi, ilman että se päätyy hallitsemattomasti vesistöihin.

Projektissa kehitetään uutta metsänkäsittelymallia, jossa karumpia turvemaita kuten mäntyvaltaisia rämeitä käsitellään pohjavesi huomioiden. Menetelminä ovat pienaukot sekä kaistalehakkuut, tavoitteena on hoitaa alueen vesitalous puustonkasvulliseenkuntoon ilman alueen ojitustarvetta ja maanpinnan tarpeetonta rikkomista.

Rehevimmillä kohteilla, kuten kuusivaltaisten korpien käsittelyssä, korostuvat haihduttavan puuston ominaisuudet, sekä erityisesti niiden säilyttäminen. Menetelminä ovat poimintaluontoiset hakkuut sekä jatkuvapeitteinen metsänkäsittely. 

Tredun osuudessa keskitytään uusien metsänkäsittelymallien käytännön toteutuksiin ja työnäytösten järjestämiseen. Tredu toimii hankkeessa yhtenä kouluttajana metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille sekä erilaisille sidosryhmille.

Projekti toteuttaa Pirkanmaan alueellista metsäohjelmaa, Kansallista metsästrategiaa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä Suomen hallitusohjelman ilmastotoimenpiteitä.

Tulokset

Projektissa toteutetaan koulutuskäyttöön viisi erilaista suometsien hoidon jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuudemonstraatiota yhteistyössä alueen yritysten, koneyrittäjien, metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien kanssa. Demonstraatioissa esitellään, kokeillaan ja jalkautetaan tutkimustuloksia osaksi käytännön metsätaloutta

Kuljettajia koulutetaan täysin uudenlaiseen hakkuumalliin, sillä jatkuvan kasvatuksenhakkuu vaatii omanlaisensa tekniikan ollakseen taloudellisesti tuottavaa.

Projektissa tuotetaan koulutuspaketteja, jotka perustuvat uudenlaiselle koulutukselle ammattilaisille sekä maanomistajille.

Osaamista on esitelty työelämälle mm. MetsäGroupille pidetyssä työmaaesittelyssä Finsilvan työmaalla. Paikalla vierailivat myös Luken ja Metsäkeskuksen edustajat.

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.2.2022 – 31.12.2024.

Salkku

Kestävä elämäntapa.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Janne Ruokonen Janne.Ruokonen@tampere.fi, Puh. 040 8062594.