Tredun huoltajapalautekyselyn tulokset: Arviointia viestinnästä, ohjauksesta ja yhteydenpidosta

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutettiin keväällä 2023 huoltajapalautekysely oppivelvollisten ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille. Palautetta pyydettiin Tredun viestinnästä, opiskelijan ohjauksesta, tuesta sekä yhteydenpidosta Tredun ja huoltajien välillä sekä yleisesti Tredun toiminnasta.

Huoltajapalautekysely tavoitti kohderyhmänsä hyvin, kyselyyn vastasi 418 huoltajaa. Palautekyselyn vastaukset on käsitelty anonyymisti, eikä yksittäisen vastaajan tunnistaminen tuloksista ole mahdollista.

Huoltajien tyytyväisyys Tredun toimintaan nuoren opiskelupaikkana sai arvosanan 4.0, mikä on hyvä. Kyselyn avulla saimme myös runsaasti ehdotuksia toimintamme kehittämiseksi. Erityisesti huoltajat toivovat enemmän aktiivista yhteydenpitoa Tredun ja huoltajien välillä. Palautteen johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin.

Ohessa on huoltajapalautteen tulosten sanallinen yhteenveto. Tiivis kooste kyselyn keskeisistä tuloksista löytyy täältä.

Huoltajien tiedonsaanti opiskelumahdollisuuksista ja palveluista nuoren hakeutumisvaiheessa

Valtaosa huoltajista oli tyytyväisiä saamaansa tietoon Tredun opiskelumahdollisuuksista nuoren hakeutumisvaiheessa. Tärkeimmiksi tiedon lähteiksi mainittiin perusopetuksen opinto-ohjaajat, Tredun verkkosivut ja yhteishakuopas. Huoltajat toivat esiin, että tiedottamista nuorelle tarjottavista palveluista ja etuuksista tulisi vielä parantaa.

Huoltajien osallistuminen kotiväeniltaan

Pääosa kotiväeniltaan osallistuneista huoltajista koki tilaisuuden ja tutustumisen nuoren opiskeluympäristöön sekä oppilaitoksen henkilöstöön hyödyllisenä. Avoimissa palautteissa esitettiin runsaasti konkreettisia kehittämistoiveita kotiväenillan ajankohtaan, siitä ilmoittamiseen ja etäosallistumismahdollisuuteen.

Huoltajien osallistuminen nuorta koskevaan päätöksentekoon

Huoltajista 80 % ei ollut saanut tietoa mahdollisuudesta osallistua nuorensa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) valmistelukeskusteluun, vaikka ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaan alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla tulisi olla siihen mahdollisuus. Kaikki vastaajista eivät kokeneet tarvetta osallistua keskusteluun, sillä annettu aika ei sopinut heille tai nuori halusi hoitaa keskustelun itsenäisesti. Huoltajien kuuleminen ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä toteutui noin kahdessa kolmesta vastaajista.

Yhteydenpito Tredun ja huoltajien välillä

Monet huoltajat ilmaisevat tarpeen tiiviimmälle yhteydenpidolle Tredun ja huoltajien välillä sekä toivovat parempaa tiedonvälitystä nuoren opintojen etenemisestä. Huoltajien vastauksista käy ilmi, että opintojen seuraaminen Wilmassa koetaan haasteelliseksi. Palautteiden joukossa esitettiin useita kehittämisehdotuksia yhteydenpidon parantamiseksi.

Häirinnän, kiusaamisen, syrjinnän tai väkivallan kokemukset

Kyselyn tulosten perusteella havaitaan, että Tredussa on toimintaa kiusaamisen ja häiriökäyttäytymisen havaitsemiseksi ja puuttumiseksi, mutta on myös tapauksia, joissa kiusaamiseen tai häirintään ei ole puututtu riittävästi.

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, ja oppilaitoksella on velvollisuus reagoida havaittuun ja ilmoitettuun häirintään, kiusaamiseen, syrjintään tai väkivaltaan. Tiedottamista huoltajille ja opiskelijoille häirinnästä ilmoittamisen käytännöistä ja toimintatavoista on tarpeen lisätä.

Huoltajien avoin palaute Tredun toiminnasta

Vastaajista noin 30 % antoi positiivista palautetta Tredun toiminnasta, opettajista sekä muusta henkilöstöstä. Noin 60 % palautteiden antajista ilmaisi huolensa opetuksen vähäisyydestä, opetuksen peruuntumisista, sijaisten puuttumisesta, opetuksen laadun vaihtelevuudesta, etäopetuksen suuresta määrästä, epätietoisuudesta itsenäisen työskentelyn sisällöistä sekä poissaolokäytännöistä. Lisäksi noin 20 % palautteiden antajista toi esiin yhteydenpidon ja tiedottamisen vähäisyyden sekä opettajien heikon tavoitettavuuden.

Tredun huoltajapalautekyselyn tulokset johtavat toimenpiteisiin

Tredun opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittaa sähköisellä lomakkeella häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta, jotka tapahtuvat oppimisympäristössä tai koulumatkalla. Linkki ilmoituslomakkeeseen löytyy Wilmasta. Ilmoituksen vastaanottaa opiskelijan valitseman Tredun toimipisteen toimipistepäällikkö, joka aloittaa asian selvittelyn. Lisäksi opiskelijalla tai huoltajalla on aina mahdollisuus ottaa yhteyttä OMA-opettajaan tai koulutuspäällikköön asian selvittämiseksi.

Yhteydenpitoa huoltajiin lisätään. Yhteisvalintatietojen jälkeen kesällä huoltajille lähetetään kirje, missä on muun muassa Wilma-tunnusten laadintaan, Kelan koulumatkatuen hakemiseen ja koulun alkamiseen liittyviä tietoja. Lukuvuoden alussa OMA-opettajat tiedottavat huoltajia koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Kotiväeniltojen asiasisältöjä tarkennetaan, ajankohdasta tiedotetaan aikaisemmin ja toteutustapoja monipuolistetaan.

Oppivelvollisten työjärjestyksiin ja ohjattuun työskentelyyn kiinnitetään erityistä huomiota ja mahdollisista työjärjestyksen muutoksista tiedotetaan myös huoltajia.

Huoltajien osallistuminen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan

Saimme muutamia vastauksia, joissa ilmaistiin halukkuutta toimia huoltajien edustajana Tredun eri toimipisteiden opiskeluhuoltoryhmässä tai antaa kommentteja opiskeluhuoltoon liittyvistä materiaaleista. Huoltajien osallistuminen opiskeluhuoltoryhmiin sekä heidän näkemyksensä opiskelijoita ja opiskeluhuoltoa koskevista eri materiaaleista ovat arvokkaita.

Tredu kerää säännöllisesti palautetta eri sidosryhmiltä, ja huoltajien palautekysely tullaan jatkossa sisällyttämään osaksi vuosittaista sidosryhmäpalautetta, jotta saamme jatkuvasti arvokasta tietoa huoltajien näkemyksistä ja kehitysehdotuksista.

Lisätietoja

Merja Sarvala
Opintoasiainjohtaja
p. 041 730 0075
merja.sarvala@tampere.fi

Päivi Rajala 
Suunnittelupäällikkö
p. 040 806 3105
paivi.h.rajala@tampere.fi