Vakuutukset

Tredun opiskelijat ovat vakuutettuja kouluajalla, välitunneilla ja opetussuunnitelman mukaisesti järjestettävän toiminnan aikana sekä koulumatkoilla. Opiskelijoilla on oppilaitoksen puolesta matkavakuutus, tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus työssäoppimisen ajalle myös ulkomaan vaihtojaksoilla. Oppivelvollisilla opiskelijoilla on sama vakuutusturva kuin muilla opiskelijoilla

Opiskelijan lakisääteinen vakuutusturva ammatillisissa opinnoissa

Tredun opiskelijat on vakuutettu tapaturmavakuutuslain mukaisella vakuutuksella työtapaturmien ja ammattitautien varalta vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuuttaminen pohjautuu lakiin opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (L1318/2002). Vakuutus korvaa vakuutussääntöjen mukaisesti opiskelijoille opintojen aikana sattuneet tapaturmat tai ammattitaudit.

Edellytyksenä on, että tapaturma tai ammattitauti on sattunut koulutuksen järjestäjän osoittamassa oppimisympäristössä opiskelijan osallistuessa työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssäoppimisjaksolle tai muuhun vastaavaan.

Tapaturma korvataan myös silloin, kun se on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulutuksen tai opetuksen järjestäjän osoittamaan työssäoppimispaikkaan, työelämään tutustumispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.

Tapaturmavakuutuslain 3§:n 3 momentin nojalla työvoimakoulutukseen osallistuvaa opiskelijaa kohdannut tapaturma korvataan työtapaturmana niin, että opiskelija rinnastetaan työntekijään vakuutusturvan laajuutta määrättäessä. Työharjoittelun lisäksi vakuutusturvaan kuuluvat myös teoriatunnit, muu kouluaika ja koulumatkat.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vakuutus on voimassa koulualueella varsinaisella kouluajalla teoriaopetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, suorinta tietä kouluun tai koulusta. Korvausta ei suoriteta, jos tapaturma kuuluu korvata lakisääteisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella.

Korvaussummat

Kuolemantapauskorvaus 5 000€
Pysyvän haitan korvaus 10 000€
Tapaturman hoitokulut 5 000€ / omavastuu 0 €

Tapaturman sattuessa

Opiskeluun liittyvästä tapaturmasta opiskelija ilmoittaa aina opettajalle tai työpaikkaohjaajalle.

Kerro tapaturmasta välittömästi opettajalle tai työpaikkaohjaajalle työpaikalla. Paikalla oleva henkilöstö voi antaa välittömän ensiavun ja tarvittaessa soittaa 112.

Jos tapaturma vaatii välitöntä hoitoa, mene lähimmän terveyskeskuksen ensiapuun tai yksityiselle terveysasemalle.

Kerro, että koulu on vakuuttanut opiskelijat tapaturmien varalta vakuutusyhtiö Turvassa. Tee tapaturmailmoitus Tredun opintotoimistoon niin pian kuin mahdollista, viimeistään 10 päivän aikana.

Jos tapaturma ei vaadi välitöntä hoitoa, käy opintotoimistossa tekemässä ensin tapaturmailmoitus. Saat opintosihteeriltä mukaasi vakuutustodistuksen, joka helpottaa asiointia hoitolaitoksessa.

Mikäli tapaturman vamman hoito vaatii leikkausta tai muita kalliita hoitotoimenpiteitä, pyytää hoitava lääkäri vakuutusyhtiöstä maksusitoumuksen jatkotoimenpiteitä varten. Lääkärit yleensä tietävät, miten näissä asioissa toimitaan vakuutusyhtiön kanssa. Sinun ei opiskelijana tarvitse hoitaa asiaa itse.

Vakuutuksesta voidaan korvata myös lääkärin lausunnon perusteella opiskeluun liittyviä koulumatkakuluja. Pyydä lääkäriltä koulukyytiä varten erillinen lääkärin todistus.

Opiskelija voi hakeutua hoitoon, koti- tai opiskelupaikkakunnasta riippumatta, joko julkisen (Acuta/terveyskeskus) tai yksityisen terveydenhuollon hoitolaitokseen tapaturman vakavuudesta riippuen. Lähikunnissa opiskelevat hakeutuvat virka-aikana lähimpään terveyskeskukseen.

Vakuutus ei korvaa vaatteita, tavaroita, varusteita eikä välillisiä kustannuksia.

Vakuutuskäytännöt oppisopimuksissa

Oppisopimusopiskelija kuuluu työssä ollessa työnantajan tapaturmavakuutuksen piiriin kuten muutkin työntekijät. Työnantaja vastaa vakuutuksesta myös oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen ajalta.

Vastuuvakuutus koulutussopimuksen aikana

Koulutussopimuksen aikana opiskelija rinnastetaan työntekijään ja tällöin työpaikan vastuuvakuutus on opiskelijan turvana isännänvastuuperiaatteen mukaisesti. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

Koulutuksen järjestäjän vastuuvakuutusturva kattaa opiskelijan henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että hän työelämässä oppimisen aikana on aiheuttanut työnantajalle taikka jollekin kolmannelle osapuolelle henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuksella. Vakuutuksesta korvataan vahinko ainoastaan siltä osin, kun korvausta ei ole mahdollista saada muun vakuutuksen perusteella.

Myös opiskelija henkilökohtaisesti voi olla korvausvelvollinen, jos on laiminlyönnillään aiheuttanut vahinkoa työpaikalle, sen työntekijälle tai ulkopuoliselle henkilölle.