Tredun ja huoltajien yhteistyö tiivistyy oppivelvollisuuden laajentumisen myötä

Toisen asteen koulutuksessa on lakisääteinen velvollisuus tehdä yhteistyötä alle 18-vuotiaiden huoltajien kanssa. Yhteistyö tiivistyy entisestään 1.8.2021 voimaan tulevan oppivelvollisuusuudistuksen myötä. Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa yhteistyö huoltajien ja oppilaitoksen välillä näyttäytyy jatkuvana vuorovaikutuksena osapuolten kesken.

 

Aiemmin huoltajien lakisääteinen velvoite nuoren koulunkäynnistä huolehtimiseen on päättynyt peruskoulun päättötodistukseen. Uusi oppivelvollisuuslaki velvoittaa huoltajan huolehtimaan nuoren koulunkäynnistä siihen asti, kunnes nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon tai täyttää 18 vuotta.

 

 

Samaan aikaan koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata, valvoa ja tukea opiskelijan oppivelvollisuuden suorittamista. Tarvittaessa opiskelija ohjataan lisäksi sellaisten palvelujen piiriin (esim. sosiaali- tai terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut), jotka antavat tukea opiskelijan elämäntilanteeseen ja mahdollistavat opintojen jatkamisen.

 

Yhteistyöllä varmistetaan opintojen eteneminen suunnitellusti

 

Toisen asteen opinnoissa opiskelijalta on odotettu vastuun ottamista omasta opiskelusta. Oppivelvollisuuslain myötä vastuu jakautuu huoltajille sekä oppilaitokselle, mikä edellyttää yhteistyötä osapuolten välillä. Tiiviillä yhteydenpidolla varmistetaan, että opinnot etenevät suunnitellusti ja minimoidaan mahdolliset opintojen keskeytykset.

 

Tredun ja huoltajien välisen jatkuvan vuorovaikutuksen ensisijainen kanava on Wilma, jonka avulla huoltajat voivat seurata opiskelijan opintosuorituksia, tarkastella ja selvittää poissaoloja, lähettää viestejä opettajille, lukea opettajien lähettämiä viestejä sekä seurata oppilaitoksen lähettämiä tiedotteita. Myös opiskelijan lukujärjestykset löytyvät Wilmasta.

 

Wilman lisäksi Tredu viestii huoltajille ajankohtaisista asioista verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta. Toimipisteissä järjestettävät tapahtumat huoltajille ja OMA-opettajien järjestämät kotiväenillat tarjoavat mahdollisuuden kasvokkain tapahtuvaan viestintään. Korona-aikaan yhteisiä tapahtumia on järjestetty myös diginä.

 

Teksti:


Elina Vahtera