Uraohjauksessa luodaan tulevaisuudenuskoa ja koulutuspolkuja työelämään

Keltainen kukka.

Tredun blogi

Kaikki artikkelit

Kerron tässä blogitekstissä kokemuksiani viime keväältä, jolloin toimin Tredussa uraohjaajana. Minulla oli ohjauksessa pääasiassa työnhakija-asiakkaita, jotka halusivat pohtia, löytyisikö uusi suunta elämään ja työhön koulutuksen kautta. Tapasin asiakkaita yhdestä viiteen kertaa, ja yksi tapaaminen kesti yleensä tunnista kahteen. Asiakkaiden ikä vaihteli 20–56 vuoden välillä.

”Pandemia kutisti elämänpiirini herneen kokoiseksi.”

Korona-aika näkyi asiakastapaamisissa. Useimmat asiakkaat olivat olleet pitkiä aikoja vain kotona tai tehneet töitä hyvin epäsäännöllisesti. Koronarajoitukset vaikuttivat merkittävästi ihmisten sosiaaliseen elämään, ja monet asiakkaat olivat kokeneet yksinäisyyttä ja osattomuutta. Heille kiireetön kohtaaminen kasvokkain uraohjaajan kanssa oli tärkeää. Moni asiakas oli jo pitkään toivonut muutosta tilanteeseensa – sopivan opiskelu- tai työpaikan löytymistä – mutta ajatuksen muuttaminen konkreettiseksi toiminnaksi tuntui vaikealta.

”Välillä on hyvä pohtia, kuka olen ja minne haluan mennä. ”

Pitkä poissaolo työstä tai opiskelusta oli saanut monet asiakkaat tuntemaan epävarmuutta omasta osaamisestaan ja kyvykkyydestään. Asiakkaat saattoivat vähätellä omaa osaamistaan tai he näkivät mahdollisuutensa hyödyntää osaamistaan melko suppeasti. Aluksi omia vahvuuksia, kiinnostuksia, motivaatioita, tavoitteita ja kehittämiskohteita oli hankala sanoittaa. Näin ollen itsetuntemuksen lisääminen oli monelle asiakkaalle tärkeä osa uraohjausta. Käytin ohjauksessa usein erilaisia harjoituksia, tehtäviä ja materiaaleja, jotka helpottivat omien ajatusten ja toiveiden esille tuomista.

Useimmilla asiakkailla pitkittyneeseen työttömyyteen liittyi jonkinasteisia pettymyksen tai epäonnistumisen tunteita. Iloa elämään toivat esimerkiksi hyvä terveydentila, perhe ja harrastukset. Pohdimme monen asiakkaan kanssa itsemyötätunnon merkitystä. Itsemyötätunto on kykyä suhtautua itseen ystävällisesti, lempeästi ja armollisesti silloinkin, kun on kohdannut vastoinkäymisiä tai epäonnistunut jossain. Elämä heittää eteemme asioita, joihin emme voi vaikuttaa tai joita emme pysty ennakoimaan. Toisaalta on monia asioita, joihin voimme vaikuttaa. On myös tärkeää havainnoida itsessään sitä, kuinka on muuttunut ja kasvanut ihmisenä. On mahdollista muuttaa näkemystä ja päästää irti ilman, että se merkitsee luovuttamista tai epäonnistumista. Luopumisen voi nähdä myös uuden alkuna.

”En tiedä, mistä aloittaisin.”

Kokemukseni mukaan asiakkaiden tiedon tarve oli suuri, mutta tiedonhankintataidot olivat monella ruosteessa. Useimmat asiakkaat toivat esille, etteivät he tiedä, mistä tietoa koulutuksista, opiskelusta, ammateista ja työllistymisestä kannattaa lähteä etsimään. Nekin, jotka olivat itsenäisesti kartoittaneet vaihtoehtoja, kokivat tiedonhallinnan haastavana. Moni asiakas korosti, että ilman ammattilaisen apua kokonaiskuvan muodostaminen itselle sopivista vaihtoehdoista oli äärimmäisen vaikeaa. Myös nettisivujen ja oppaiden kieli saattoi tuntua haastavalta, ja usein asiakas tarvitsi varmistusta, oliko hän ymmärtänyt jonkin asian oikein.

Haluan kiinnittää huomiota siihen, että uraohjauksessa ei kerrota asiakkaalle, mitä hänen pitäisi ajatella. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat monipuolisesti tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja kehittävät tiedonhankintataitojaan. Myös ymmärrys siitä, että tieto voi muuttua nopeastikin, on tärkeää. Joskus asiakkaan kiinnostuksen herättäminen ja uusien vaihtoehtojen ottaminen tarkasteluun vaatii ohjaajalta kekseliäisyyttä. Tämä kuitenkin kannattaa, sillä uudet ideat ja näkökulmat voivat johtaa asiakkaan innostumiseen tai esimerkiksi siihen, että asiakas alkaa pohtia ja kyseenalaistaa jotakin ajatteluaan rajoittavaa ennakkokäsitystä tai toimintatapaa.

”Tuntuu, että olen saanut elämäni takaisin.”

Jokaisella asiakkaalla on omanlaisensa tarina kerrottavanaan, ja sitä on ohjaajan syytä kuunnella herkällä korvalla. Tärkeä havainto viime keväältä oli, että asiakkaat tarvitsivat tilan, jossa vahvistettiin heidän tulevaisuudenuskoaan. Tulevaisuudenusko tarkoittaa myönteistä ja luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. Näen, että tulevaisuudenusko vahvistuu ohjauksessa, jossa ohjaaja huomioi asiakkaiden omien valintojen, henkilökohtaisten toiveiden ja vahvuuksien lisäksi myös asiakkaiden erilaiset lähtökohdat ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden. Suunnitelmien teossa kiinnitetään huomiota niiden realistisuuteen, toteuttamiskelpoisuuteen ja varasuunnitelmiin. Ymmärretään, että samaan päämäärään voi olla monta reittiä. Ammattitaitoinen ohjaaja myös tukee asiakkaidensa potentiaalin esille saamista näkemällä uusia mahdollisuuksia niille, jotka eivät siihen jostain syystä itse pysty.

Toinen tärkeä havainto keväältä oli, että suhteellisen lyhytkestoinenkin uraohjaus oli monelle asiakkaalle riittävä tuki eteenpäin pääsemiseksi. Sopivia koulutuspolkuja löytyi useimmille asiakkaille. Kokemukseni perusteella työnhakija-asiakkaiden ohjauksen tarve on suuri. Näin ollen toivon, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni tarvitsija saa ammattitaitoista ura- ja opinto-ohjausta.