Turha kuluttaminen pohdituttaa tredulaisia

Kaksi poikaa rakentaa yhdessä skeittilautaa.

Tredun blogi

Kaikki artikkelit

Tredulaisilta kysyttiin syksyn roadshow-kiertueella, mitä ammattiin liittyviä kestävyysasioita olet pohtinut viimeksi, ja mitä kestävyyteen liittyviä valintoja olet tehnyt omassa elämässäsi. Mitä selvisi?

Vastaajat, joista valtaosa oli opiskelijoita, miettivät ammattialallaan hyvin monenlaisia kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia, joista osa liittyy oman alan ominaispiirteisiin, osa laajemmin työn tekemisen tapoihin – millä tavalla voin itse tehdä ammatissani asioita paremmin ympäristön kannalta?

Jätteen vähentäminen, hävikin välttäminen ja materiaalien uudelleenhyödyntäminen, uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentäminen ja työskentelykulttuurin muuttaminen kestävämmäksi ovat mietityttäneet suurta osaa vastaajista. Ajatus tehdä mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita oli mainittu useissa vastauksissa. Myös hyvinvointi, henkinen jaksaminen ja sosiaaliset suhteet on vastauksissa osattu yhdistää ammatin kestävyyteen ja tulivat mainituiksi.

Paitsi veden ja sähkön säästämistä myös liikennettä ja liikkumista on vastauksissa pohdittu paljon. Logistiikka-alalla polttoaineen, toimintatapojen ja käytettävän kaluston merkitys korostuu erityisesti, mutta liikkumisen ja kuljetusten kestävyyttä pohditaan todennäköisesti monilla muillakin aloilla.

Osa tunnistaa oman ammattialansa kytköksen maapallon hyvinvointiin

Vastauksissa suurin osa kestävyyspohdinnoista keskittyy omien alojen työprosesseihin, ja vastauksissa esiintyykin paljon konkreettisia asioita, joihin voi työssään vaikuttaa. Hieman huolestuttavaa on, että noin 15 prosenttia vastaajista sanoo, että ei ollut pohtinut mitään ammattiin liittyviä kestävyysasioita.

Osa vastaajista kuitenkin pohtii kulutusta ja kierrätystä myös oman alan kehittymisen tai kehittämisen näkökulmasta. Joissakin vastauksissa ymmärrettiin asioiden laajempi, systeeminen vuorovaikutus: esimerkiksi kuinka oma ammattiala kytkeytyy ilmastonmuutokseen. Joku oli miettinyt kestävyysnäkökulmaa jo valitessaan omaa ammattialaansa.

Arjessaan tredulaiset kierrättävät, säästävät ja pyrkivät liikkumaan kestävämmin

Lähes kaikki vastaajat kertovat tehneensä joitakin kestävyyteen liittyviä valintoja omassa elämässään, jos ei muuta, niin ainakin kierrättänyt. Kierrättämisen lisäksi vastaajat ostavat tavaroita käytettynä sekä säästävät esimerkiksi sähköä ja vettä.

Harkitseva kuluttaminen, ostaminen vain tarpeeseen ja pitkäikäiset hankinnat tulevat vastauksissa esiin. Tämä liittyy myös vaatteisiin. Vastausten perusteella vaatteiden ostaminen käytettynä on hyvin yleistä, lisäksi pikamuodin välttäminen ja vaatteiden korjaaminen mainitaan useissa vastauksissa.

Oman auton tai mopon käytön sijaan suuri osa vastaajista pyrkii käyttämään julkista liikennettä tai valitsee muun, kestävämmän liikkumistavan. Tätä kehitystä vauhdittaa varmasti myös tämänhetkinen maailmantilanne, joka pakottaa monin eri tavoin miettimään omaa kulutusta ja arjen liikkumisvalintoja paitsi ekologisista myös taloudellisista syistä.

Näitä samoja asioita sekä luonnon ja ympäristön huomioimista omissa valinnoissa vastaajat odottavat myös muilta ihmisiltä.

Kun ymmärrys ja toimijuus kasvaa, oppilaitoksen on oltava etunenässä

Kyselyyn vastanneiden omaan elämään liittyvät vastaukset kertovat siitä, että monenlaiset kestävät valinnat liittyvät jo kiinteästi vastaajien arkeen – ja ne voivat olla vielä kiinteämpi osa ammatillista arkea, kunhan kestävyysnäkökulmat otetaan joka alalla kyllin laajasti mukaan opetukseen.

Vaikka syksyn roadshow-kysely ei ole suoraan verrattavissa vuonna 2020 Tredun opiskelijoille tehtyyn Pienet ekoteot -kyselyyn, on nähtävissä, että opiskelijoiden käsitys kestävyystoimenpiteistä ja omista mahdollisuuksista toteuttaa niitä on laajentumassa. Jätteiden lajittelun sijaan pohditaan pikemminkin luonnonvarojen säästämistä, hävikin vähentämistä sekä materiaalien kierrätystä ja uudelleenhyödyntämistä. Ympäristön siisteydestä huolehtiminen on laajentunut luonnon kokonaisvaltaisempaan huomiointiin.

Työtä on paljon tehtävänä, mutta tredulaiset ovat vastausten perusteella ottaneet kestävyyskysymyksissä askeleen kohti monipuolisempaa toimijuutta. Oppilaitoksessa on mahdollisuus vahvistaa ja nopeuttaa tätä kehitystä tarjoamalla tietoa ja ennen kaikkea vaikutusmahdollisuuksia eri tutkintoaloilla.

On hyvä, jos kestävyysnäkökulma tulee huomioiduksi opetuksessa, mutta vielä parempi olisi, että pelkän kestävyysasioiden huomioimisen sijaan kestävään kehitykseen liittyviä tarpeita ennakoitaisiin jo suunnittelussa. Olisi hienoa olla askel edellä, tarjoamassa ratkaisuja kestävyyspohdintoihin.

Tredun roadshow-kiertueen kestävän kehityksen kyselyyn osallistui noin 400 vastaajaa, joista valtaosa oli opiskelijoita. Kyselyssä esitettiin kysymyksiä myös sosiaalisesta kestävyydestä sekä omista vaikutusmahdollisuuksista. Kyselyssä ei keskitytty vastaajien ikään, sukupuoleen tai tutkintoalaan.

Lisätietoja:
Pia Korhonen
lehtori ja Kestävä elämäntapa -strategiatyöryhmän jäsen
p. +358 50 441 9015
pia.korhonen@tampere.fi